Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy
 • do spraw Prowadzenie księgowości
 • Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Żurominie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Lidzbarska 27, 09-300 Żuromin, woj. mazowieckie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żuromin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dysponowanie środkami pieniężnymi,
 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych jednostki, c) ręczne prowadzenie rachunkowości jednostki, d) ręczne dokonywanie zapisów na kontach syntetycznych i analitycznych operacji gospodarczych, e) dokonywanie ewidencji składników majątkowych, f) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • ręczne prowadzenie rachunkowości jednostki, sporządzanie bilansu jednostki, n) sporządzanie sprawozdań oraz innej dokumentacji finansowej wymaganej przepisami.
 • ręczne dokonywanie zapisów na kontach syntetycznych i analitycznych operacji gospodarczych,
 • dokonywanie ewidencji składników majątkowych, kontrola formalno-prawna i rachunkowa dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie kontroli dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, l) sporządzanie rocznego planu budżetowego w zakresie dochodów i wydatków oraz bieżąca analiza w celu zabezpieczenia działalności Inspektoratu,
 • zatwierdzanie wydatków budżetowych, kontrola nad terminowością wpłat z tytułu dochodów budżetowych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa, praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze [poniżej 4 godzin dziennie

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • a) wykształcenie zgodne z art. 54 pkt 2 ust. 5 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programu Excel, prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii lub opinie z poprzednich miejsc pracy; kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o umiejętności obsługi komputera lub zaświadczenie o ukończeniu kursu komputerowego,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Lidzbarska 27/28
  09-300 Żuromin

Inne informacje:

  Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: główny księgowy” ,

  w terminie od godz. 7:30 dnia 18.04.2016 r. do godz. 15:30 dnia 29.04.2016 r.

  osobiście w sekretariacie PINB Żuromin (ul. Lidzbarska 27, 09-300 Żuromin, pok. 28) lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie, ul. Lidzbarska 27, 09-300 Żuromin.

  TERMIN UWAŻA SIĘ ZA ZACHOWANY, JEŚLI: dokumenty aplikacyjne wpłyną skutecznie do PINB Żuromin, tj. do sekretariatu. Aplikacje, które wpłyną do PINB po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  UWAGA:
  W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żurominie (www.zuromin-powiat.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.dsc.kprm.gov.pl) będą upowszechniane:
  1. lista kandydatów spełniających wymagania formalne (tj. zakwalifikowanych do dalszego etapu) oraz termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
  2. informacja o wyniku naboru.

  Dodatkowo na tablicy informacyjnej mieszczącej się na I piętrze Starostwa Powiatowego (przy sekretariacie) będą upowszechniane:
  1. termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
  2. informacja o wyniku naboru.

  Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej będzie również dostępna pod nr tel. 23 657 31 37.