Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy
 • do spraw finansowo-księgowo-kadrowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wiśniowa 10
  29-100 Włoszczowa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Włoszczowa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, wskazanie sposobu ujęcia dokumentów w księgach rachunkowych oraz wprowadzenie je do systemu FK; inicjowanie, prowadzenie i nadzorowanie procesów windykacji należności
 • monitorowanie poziomu i prawidłowości wykonania budżetu, sporządzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją planu finansowego z zachowaniem zasad obowiązujących w przepisach oraz opracowanie projektu budżetu Inspektoratu w celu zapewnienia środków finansowych na realizację zadań w kolejnym roku budżetowym
 • prowadzenie rozliczeń pracowników w zakresie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych związanych z zatrudnieniem (program PŁATNIK) i sporządzanie sprawozdań statystycznych w tym zakresie, prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
 • prowadzenie całościowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników ( ewidencja czasów pracy, ewidencja urlopów, badań okresowych itp.) i zapewnienie prawidłowej realizacji procesów związanych z zatrudnianiem pracowników
 • ewidencjonowanie mienia stanowiącego własność Inspektoratu oraz sprawowanie pieczy nad prawidłowym ujęciem wartości mienia w księgach rachunkowych oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie
 • opracowywanie i wdrażanie przepisów wewnętrznych, które regulują przebieg procesów związanych z ewidencją księgową, funkcjonowaniem organizacji, gospodarką mieniem oraz zarządzaniem kadrami
 • nadzorowanie współpracy z innymi jednostkami w zakresie realizacji umów o świadczenia różnych usług dla Inspektoratu ( inicjowanie prac nad przedłużeniem umów, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań i instytucji współpracujących w poszczególnych zakresach )

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca na 2 piętrze budynku, obsługa komputera

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 10 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowym w jednostkach budżetowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnià praktykę ́ w księgowości albo ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
  • umiejętność obsługi komputera
  • znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym, ubezpieczeniach społecznych i służbie cywilnej
  • znajomość przepisów Kodeksu pracy
  • umiejętność szybkiego i analitycznego myślenia

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych
 • bardzo dobra znajomość programu finansowo-księgowego, Płatnik oraz kadrowo-płacowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności

Termin składania dokumentów:

  06-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wiśniowa 10/-
  29-100 Włoszczowa

Inne informacje:


  tel. (41) 39 44 996