Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaśle

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy
 • do spraw budżetu i finansów
 • w zespole ds. administracyjnych oraz finansowo-księgowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaśle
  ul. Floriańska 92
  38-200 Jasło
  tel. 13 44 643 21

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jasło

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dysponowanie środkami budżetowymi zgodnie z planem finansowym jednostki
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
 • prowadzenie rachunkowości jednostki
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań pieniężnych
 • opracowywanie analiz ekonomicznych
 • prowadzenie całokształtu obsługi finansowej w systemie TREZOR
 • sporządzanie planów i sprawozdawczości w zakresie budżetu zadaniowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie inspektoratu
  – praca siedząca przy komputerze, wymagająca dużej koncentracji i wymuszonej pozycji ciała
  – praca często pod presją czasu
  – kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym na I piętrze, wyposażone w komputer z oprogramowaniem.
  Budynek oraz pomieszczenia inspektoratu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe oraz zgodne z art. 54 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w księgowości jednostek sektora finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ubezpieczeniach społecznych, ustaw podatkowych
  • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • znajomość obsługi bankowości elektronicznej NBP oraz programów CDN Optima księgowo – płacowych, Płatnik
  • sumienność, rzetelność, dokładność, samodzielność,

wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi systemu TREZOR
 • znajomość zasad rozliczania budżetu zadaniowego (aplikacja BUZA)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • świadectwa pracy
 • zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Floriańska 92
  38-200 Jasło

Inne informacje:

  Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
  Tylko zakwalifikowani kandydaci do następnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
  Po zakończeniu naboru oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy.