Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy
 • do spraw Główny Księgowy
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Międzychodzie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  64-400 Międzychód, ul. Strzelecka 12

Miejsce wykonywania pracy:

 • Międzychód
 • ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
 • prowadzenie gospodarki finansowej, w tym sporządzanie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dot. realizacji wydatków budżetowych
 • sporządzanie rocznego bilansu i opracowywanie projektu budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem Inspektoratu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa związana głównie z wykonywaniem czynności w pozycji siedzącej przy biurku i komputerze, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, samodzielny gabinet, praca przy oświetleniu sztucznym, umiejetność prowadzenia samochodu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek jednopiętrowy, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Biura i gabinet zlokalizowany na parterze budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne zgodne z art. 54 ust.2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finans publicznych w przypadku wykształcenia średniego.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych w przypadku posiadania wykształcenie wyższego
  • znajomość ustawy o finansach publicznych.
  • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych.
  • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  • znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych
  • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
  • znajomość przepisów z zkresu podatków i ubezpieczeń społecznych.
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
  • prawo jazdy kategorii B
  • rzetelność i odpowiedzialność

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi oprogramowania Symfonia.
 • umiejętność obsługi programu Płatnik.
 • umiejętność obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR.
 • Umiejętność pracy w środowiskach MS Office
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych, przciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • świadczenie o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Strzelecka 12
  64-400 Międzychód

Inne informacje:

  w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu
  – dokumenty powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,
  – list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,
  – osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione listownie,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  – po zakończeniu naboru oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od obsadzenia stanowiska.
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 95 748 25 66 w godzinach 7.00 do 14.30