Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Mszczonowska 10
  96-200 Rawa Mazowiecka
  tel.(46) 814-43-53

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rawa Mazowiecka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości Jednostki,
 • sporządzanie planów finansowych Jednostki i ich realizacja,
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 • prowadzenie całokształtu obsługi finansowej w systemie TREZOR,
 • sporządzenie planów i sprawozdawczości w zakresie budżetu zadaniowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca siedząca przy komputerze, wymagająca dużej koncentracji i wymuszonej pozycji ciała,
  -praca często pod presją czasu,
  -praca od poniedziałku do piątku od godz.7.30 do godz.15.30,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze.Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka do papieru, skaner.
  Budynek Inspektoratu i pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.W budynku nie występują uciążliwe ani niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Głównego księgowego w administracji publicznej Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczególnych dla jednostek budżetowych,
  • biegła znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość przepisów ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
  • znajomość i obsługa systemu TREZOR.

wymagania dodatkowe

 • obsługa komputera i pakietu MS Office,
 • umiejętnośc posługiwania się programami księgowymi,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • świadectwa pracy,
 • zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

Termin składania dokumentów:

  20-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Mszczonowska 10
  96-200 Rawa Mazowiecka

Inne informacje:

  Oferty złożone po terminie /liczy się data stempla pocztowego/ lub niekompletne nie będą rozpatrywane.Wymagane oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.Tylko zakwalifikowani kandydaci do następnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie jego przeprowadzenia.Dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem na ww.stanowisko zbierane są wyłącznie w celu związanym z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym.Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy.Dodatkowe informacje pod nr tel.46-814-43-53.