Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy
 • w zespole ds. finansowo – księgowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Korczaka 1, 12-100 Szczytno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczytno
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Korczaka 1, 12-100 Szczytno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie zespołem ds. finansowo- księgowych,
 • sporządzanie planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych, budżetu centralnego, składanie zapotrzebowań na środki finansowe, w celu zapewnienia ciągłości i prawidłowości realizacji zadań,
 • kontrola prawidłowości i legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu, księgowanie operacji finansowych, w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji na temat realizacji środków finansowych,
 • składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych a także wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki,
 • organizowanie i nadzór nad sporządzaniem i obiegiem dokumentów księgowych, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zasad rachunkowości w jednostce,
 • sporządzanie i przekazywanie zestawień zbiorczych, sprawozdań statystycznych, bilansów rocznych z zakresu realizacji wykonania planów finansowych, w celu dostarczenia informacji jednostkom nadrzędnym,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości jednostki,
 • nadzór i realizacja czynności w zakresie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej jednostki.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • Siedziba urzędu mieści się w budynku parterowym, przy wjeździe do budynku podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi do pomieszczeń biurowych standardowe, toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  • Narzędzia i materiały pracy- sprzęt biurowy – komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne, zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości w przypadku posiadania wykształcenia średniego, lub 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w przypadku posiadania wykształcenia wyższego.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie finansów publicznych,
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie rachunkowości,
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie służby cywilnej,
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie funkcjonowania inspekcji weterynaryjnej,
  • obsługa komputera w środowisku Windows, office,

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programu Videotel,
 • umiejętność obsługi programów finansowo – kadrowych Progman Finanse, kadry, płace, zlecone, rozrachunki, magazyn, wyposażenie,
 • umiejętność obsługi programu Płatnik,
 • umiejętność obsługi systemu obsługi budżetu państwa Trezor.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Korczaka 1
  12-100 Szczytno

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne, i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 896242176