Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
  ul. Floriańska 10
  03-707 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa i woj. mazowieckie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dysponowanie środkami budżetowymi zgodnie z planem finansowym jednostki,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
 • sporządzanie list płac i ich zestawień,
 • prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej,
 • rozliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych,
 • obsługa programu bankowości elektronicznej oraz programów księgowo-płacowych,
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań pieniężnych, prowadzenie sprawozdawczości GUS, PFRON, dysponowanie środkami z ZFŚS.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Inspektoratu.
  – kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek, w którym znajduje się Inspektorat dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym; wyposażone w komputer z oprogramowaniem.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe oraz zgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości jednostek sektora finansów publicznych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ubezpieczeniach społecznych, ustaw podatkowych,
  • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • znajomość obsługi bankowości elektronicznej NBP oraz programów księgowo-płacowych,
  • znajomość zasad gospodarowania środkami publicznymi,
  • znajomość programu Płatnik,
  • biegła obsługa komputera,
  • sumienność, dokładność, rzetelność.

wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programu SoftHard, Trezor,
 • znajomość zasad rozliczania budżetu zadaniowego (aplikacja BUZA),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • kopie świadectw pracy potwierdzające 3 – letni staż pracy w księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie pozostałych świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  10-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
  ul. Floriańska 10
  03-707 Warszawa
  z dopiskiem *oferta pracy- główny księgowy – koperta zamknięta*

Inne informacje:

  Decyduje data wpływu dokumentów do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie – Kancelaria czynna w godzinach 8:00 – 16:00.

  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  a) weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
  b) pisemny sprawdzian wiedzy,
  c) rozmowa kwalifikacyjna.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 628-28-60.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.