Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy
 • do spraw Główny Księgowy
 • Zespole ds. finansowo-księgowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • prowadzenie gospodarki finansowej, w tym sporządzanie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie;
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dot. realizacji wydatków budżetowych;
 • sporządzanie list płac i przelewów dot. wypłat z list płac, prowadzenie spraw z zakresu ZUS oraz rozliczanie podatku dochodowego pracowników;
 • sporządzanie rocznego bilansu i opracowywanie projektu budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu;
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem Inspektoratu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa związana głównie z wykonywaniem czynności w pozycji siedzącej przy biurku i komputerze, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, samodzielny gabinet, praca przy oświetleniu sztucznym, umiejętność prowadzenie samochodu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek jednopiętrowy, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
  – gabinet zlokalizowana na parterze,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe lub średnie ekonomiczne, zgodne z art.54 ust.2pkt.5 ustawy o finansach publicznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego : 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych w przypadku posiadania wykształcenia wyższego lub 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych w przypadku wykształcenia średniego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o finansach publicznych
  • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
  • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych
  • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
  • znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
  • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
  • prawo jazdy kategorii B
  • rzetelność i odpowiedzialność

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi oprogramowania Symfonia
 • umiejętność obsługi programu Płatnik
 • umiejętność obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  31-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – Główny Księgowy”

Inne informacje:


  • w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
  • dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu.
  własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą
  • list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,
  • osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione listownie,
  • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
  • po zakończeniu naboru oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od obsadzenia stanowiska.
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 524 14 87 w godz. 7.30 – 14.30