Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy budżetu wojewody
 • do spraw nadzoru nad ewidencją księgową i sprawozdawczością budżetu wojewody
 • w Oddziale Księgowości Wydziału Finansów i Budżetu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą Oddziału oraz koordynacja i nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem analitycznej i syntetycznej ewidencji księgowej budżetu wojewody w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 • koordynacja i nadzorowanie weryfikacji sprawozdań budżetowych składanych przez jednostki podległe i jednostki samorządu terytorialnego, sporządzanie sprawozdań jednostkowych wojewody oraz sporządzanie sprawozdań łącznych do Ministerstwa Finansów;
 • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych składanych przez jednostki podległe oraz sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego budżetu wojewody (bilans, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu jednostki);
 • rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu wojewody;
 • nadzorowanie wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu wojewody;
 • aktualizacja polityki rachunkowości budżetu wojewody;
 • przekazywanie podległym jednostkom oraz jednostkom samorządu terytorialnego wszelkich informacji w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań budżetowych oraz wyjaśnianie niejasności w powyższym zakresie;
 • uzgadnianie i sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków w układzie zadaniowym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
  • pokój biurowy mieści się drugim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne, zgodne z art.54 ust.2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych (szczegóły poniżej)
 • doświadczenie zawodowe – zgodnie z art.54 ust.2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych (szczegóły poniżej)

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
  • lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
  • lub wpis do rejestru biegłych rewidentów,
  • lub posiadanie certyfikatu księgowego albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, o służbie cywilnej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • rzetelność,
  • myślenie analityczne,
  • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
  • zarządzanie personelem;

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego oraz przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe lub wpis do rejestru lub certyfikat lub świadectwo,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu „B”
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk
  Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 26/16

Inne informacje:

  O przebiegu naboru kandydatki/kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponadto informacje dotyczące terminów testów i rozmów publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/terminy-testow-i-rozmow.

  W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • test wiedzy (opcjonalnie – zgodnie z obowiązującym regulaminem naboru),
  • sprawdzian praktyczny (opcjonalnie – zgodnie z obowiązującym regulaminem naboru),
  • ocena kompetencji kierowniczych,
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku oraz skorzystania z wzorów oświadczeń, dostępnych na stronie BIP Urzędu w zakładce Praca w PUW/Zasady rekrutacji (http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/dokumenty-i-oswiadczenia.html).

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 4200 zł/mies. (+ wysługa lat).

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (58) 30 77 141 lub (58) 30 77 584.