Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny metrolog
 • w Laboratorium Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości w Zakładzie Elektrycznym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie lub samodzielne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacja stanowisk pomiarowych.
 • Koordynowanie lub samodzielne prowadzenie prac związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem państwowego wzorca jednostki miary lub wzorców odniesienia m.in. poprzez: – wyznaczanie charakterystyk metrologicznych i parametrów technicznych wzorca, – prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, – uczestniczenie w porównaniach międzynarodowych;
 • Reprezentowanie GUM w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych: CIPM, BIPM, EURAMET;
 • Prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Laboratorium;
 • Przeprowadzenie wzorcowań, badań, ekspertyz przyrządów pomiarowych zgłaszanych przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i analiza wyników pomiarów, opracowywanie budżetów niepewności oraz świadectw.
 • Przygotowywanie danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.
 • Udział w audytach wzajemnych („peer review”).
 • Opracowywanie, sprawdzanie i aktualizacja dokumentów systemu zarządzania, w szczególności dotyczących stanowisk wzorców państwowych i odniesienia (Dokumenty Główne, Instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w laboratorium pomiarów elektrycznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w pomieszczeniach laboratoryjnych i biurowych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie, profilowe – elektronika, elektrotechnika lub fizyka
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium metrologicznym lub doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie napięcia i prądu elektrycznego przemiennego.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza specjalistyczna z dziedziny napięcia i prądu elektrycznego stałego i przemiennego;
  • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru;
  • wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej;
  • znajomość ustawy „Prawo o miarach” i aktów wykonawczych;
  • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji;
  • umiejętność podejmowania decyzji;
  • umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie, umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą.

wymagania dodatkowe

 • znajomość podstaw programowania w różnych aplikacjach komputerowych np. LabView, C++;
 • umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz;
 • umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień matematycznych;
 • umiejętność prowadzenia szkoleń;
 • znajomość metodyki badań i pracy laboratoriów innych NMI;
 • komunikatywność;
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego,

Termin składania dokumentów:

  30-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Biuro Obsługi Urzędu
  Elektoralna 2
  00-139 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 800 – 1600 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko głównego metrologa w Laboratorium Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości w Zakładzie Elektrycznym – nie otwierać”.

Inne informacje:

  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  – Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
  na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  – Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów
  i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  – Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim.
  – Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  – Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową
  o terminie kolejnego etapu rekrutacji;
  – Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego;
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 92 41 w godz. 8.00-16.00;
  – Wzór wymaganych oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl;
  – W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.