Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny metrolog
 • w Laboratorium Mikrofalowym, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Zakładzie Elektrycznym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Samodzielne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych.
 • Samodzielne wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem wzorców odniesienia m.in. poprzez: a) wyznaczanie charakterystyk metrologicznych i parametrów technicznych wzorca, b) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, c) uczestniczenie w porównaniach międzynarodowych
 • Udział w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych: EURAMET, OIML.
 • Prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Laboratorium.
 • Przeprowadzanie wzorcowań, ekspertyz i badań EMC przyrządów pomiarowych zgłaszanych przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i analizowanie wyników pomiarów, opracowywanie budżetów niepewności oraz świadectw.
 • Przygotowywanie danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.
 • Udział w audytach wzajemnych („peer review”) w celu potwierdzenia kompetencji technicznych Laboratorium GUM lub laboratorium zagranicznego NMI.
 • Opracowywanie, sprawdzanie i aktualizowanie dokumentów systemu zarządzania, w szczególności dotyczące stanowisk wzorców państwowych i odniesienia (Dokumenty Główne, Instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania) w celu zapewnienia efektywnej realizacji pracy Laboratorium

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w laboratorium

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie, profilowe – elektronika, elektrotechnika
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w laboratorium metrologicznym lub w realizacji prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie wielkości elektrycznych wielkiej częstotliwości i kompatybilności elektromagnetycznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • język angielski na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
  • przeszkolenie z zakresu normy PN-EN/ISO 17025
  • wiedza specjalistyczna z dziedziny wielkości elektrycznych wielkiej częstotliwości i kompatybilności elektromagnetycznej
  • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru
  • wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej
  • znajomość ustawy „Prawo o miarach” i aktów wykonawczych
  • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji
  • umiejętność podejmowania decyzji
  • umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych

wymagania dodatkowe

 • przygotowanie naukowe zgodne z profilem – stopień naukowy doktora
 • znajomość podstaw programowania w różnych aplikacjach komputerowych np. LabView, C++
 • język niemiecki lub francuski
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień
 • bardzo dobra znajomość zagadnień matematycznych
 • umiejętność prowadzenia szkoleń
 • znajomość metodyki badań i pracy laboratoriów innych NMI

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu komputerowego (itp.)

Termin składania dokumentów:

  30-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Biuro Obsługi Urzędu
  Elektoralna 2
  00-139 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 800 – 1600 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko głównego metrologa w Laboratorium Mikrofalowym, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Zakładzie Elektrycznym – nie otwierać”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
  na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim.
  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Wzór wymaganych oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl w zakładce „Praca w GUM”.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 9241 w godz. 8.00-16.00;