Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw księgowych
 • w Wydziale Finansowo- Księgowym Oddział we Wrocławiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział Wrocław
  ul. Lotnicza 24
  54-155 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dekretowanie i koordynowanie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych,
 • analiza wykonania wydatków w celu zapewnienia ich zgodności z planem finansowym, uzgadnianie limitów asortymentowych z wydziałami merytorycznymi,
 • koordynacja uzgadniania kont księgowych i uczestniczenie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej statystycznej,
 • koordynacja wykorzystania środków w układzie paragrafowym oraz uzgadnianie limitów asortymentowych z wydziałami merytorycznymi,
 • współpraca z Naczelnikiem Wydziału przy sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i statystycznej oraz sporządzanie półrocznych i rocznych analiz wydatków wraz z załącznikami,
 • koordynacja i prowadzenia ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej majątku rzeczowego oraz prowadzenie rocznej inwentaryzacji,
 • koordynacja i prowadzenie windykacji należności Oddziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
  -budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywania prac, a także są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  -praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów i rachunkowości,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet Office),
  • znajomość przepisów w zakresie przepisów o rachunkowości, finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • preferowane wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości,
 • studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych,
 • przeszkolenie w zakresie rachunkowości budżetowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających ewentualne spełnienie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  13-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział we Wrocławiu
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Lotnicza 24
  54-155 Wrocław (z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: F-1 B)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  -pisemny sprawdzian wiedzy w formie testowej z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz przepisów ustawy o służbie cywilnej (podstawowe zagadnienia),
  – rozmowa kwalifikacyjna z 5 osobami, które uzyskają najlepsze wyniki z części pisemnej postępowania rekrutacyjnego.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,06
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf.

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (071) 33-47-350.