Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw prawnych
 • w Departamencie Nadzoru

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Senatorska 12
  00-082 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Senatorska 12
  00-082 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniowanie projektów rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
 • Przygotowywanie analiz prawnych i interpretacji z zakresu działania Inspekcji Farmaceutycznej.
 • Opracowywanie projektów aktów prawnych w obszarze działania Inspekcji Farmaceutycznej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca biurowa, przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
  -komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).
  Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się
  na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej: w obszarze związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych lub w obszarze obsługi prawnej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne oraz przepisów wykonawczych,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość Kodeksu spółek handlowych,
  • umiejętność sporządzania analiz prawniczych.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność argumentowania,
 • komunikatywność,
 • uprawnienia radcy prawnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej: w obszarze związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych lub w obszarze obsługi prawnej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • Dokumenty potwierdzające uprawnienia radcy prawnego

Termin składania dokumentów:

  02-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  Senatorska 12
  00-082 Warszawa

  z dopiskiem „Główny specjalista ds. prawnych w Departamencie Nadzoru”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu. Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gif.gov.pl w zakładce Urząd – Ogłoszenia o pracy. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 44-10-734 lub 735.