Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw obronnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Wspólna 30,
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania IJHARS,
 • opracowanie i aktualizacja programu przygotowań obronnych,
 • zapewnienie ciągłości działań w sytuacjach kryzysowych,
 • przygotowanie planów ochrony infrastruktury krytycznej,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego jednostki nadrzędnej oraz jednostek organizacyjnych biorących udział w realizacji zadań zarządzania kryzysowego (kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem),
 • zorganizowanie systemu kierowania na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa w czasie wojny,
 • zapewnienie możliwości realizacji zadań podwyższania gotowości obronnych,
 • opracowanie dokumentacji sprawozdawczej dotyczącej przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe, stres związany z obsługą klienta, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – użytkowanie sprzętu biurowego,
  praca przy monitorze ekranowym,
  – GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na
  korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe związane z obronnością państwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obronnością i bezpieczeństwem narodowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej,
  • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
  • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
  • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  • znajomość zagadnień związanych z kontrolą zarządczą,
  • umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
  • odpowiedzialność, rzetelność i skrupulatność w trakcie realizacji zadań,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office, MS Excel).

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej na stanowisku o podobnych zadaniach,
 • ukończone szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • ukończone szkolenie związane z kontrolą zarządczą.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • dokument poświadczający wymagane 5-letnie doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze (np. świadectwo pracy, zaświadczenie itp.)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych (jeśli dotyczy) w zakresie doświadczenia w administracji publicznej oraz odbytych szkoleń.

Termin składania dokumentów:

  26-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku „główny specjalista SOB”. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
  Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap – test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap – rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.
  Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 623 29 57