Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziale ds. Nadzoru Sanitarnego Departamentu Higieny Środowiska

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65,
  03-729 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, załatwianie spraw administracyjno-sądowych, wniosków i skarg, związanych z obszarem zadaniowym zapobiegawczego nadzoru sanitarnego i bieżącego nadzoru w zakresie higieny komunalnej (bez zagadnień związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym wody);
 • udział w pracach legislacyjnych w zakresie kompetencji Wydziału ds. Nadzoru Sanitarnego, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych lub innych dokumentów;
 • przygotowywanie odpowiedzi i stanowisk na wystąpienia podmiotów zewnętrznych oraz innych komórek Urzędu w zakresie kompetencji Wydziału ds. Nadzoru Sanitarnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego, stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w tym minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru sanitarnego.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów dotyczących nadzoru sanitarnego,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
  • samodzielność, komunikatywność,
  • umiejętności organizacyjne, interpersonalne,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe MBA;
 • dokładność i precyzja w komunikacji pisemnej;
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65,
  03-729 Warszawa

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 22.09.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego ) na adres Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa obowiązkowo z dopiskiem „Główny specjalista HŚ Wydział ds. Nadzoru Sanitarnego”, na kopercie lub liście motywacyjnym. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomienie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Biuro Dyrektora Generalnego (22) 536 13 10.