Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw kontroli wewnętrznej w Biurze Spraw Wewnętrznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Inspekcji Transportu Drogowego w celu zapewnienia prawidłowości wykonania jej zadań,
 • Sporządzanie dokumentacji pokontrolnej oraz przygotowanie projektu wystąpienia pokontrolnego w celu udokumentowania działań kontrolnych,
 • Prowadzenie kontroli pracy inspektorów i pracowników Inspekcji oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej dla potrzeb prowadzonych postępowań,
 • Pomoc w rozpatrywaniu i przygotowaniu projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w ramach działalności merytorycznej biura we współpracy z Gabinetem Głównego Inspektora w celu terminowego i zgodnego ze stanem prawnym i faktycznym rozpatrywania skarg i wniosków,
 • Prowadzenie czynności wyjaśniających i sprawdzających na potrzeby rozpatrzenia oraz przygotowania projektów odpowiedzi na skargi i wnioski,
 • Zabezpieczanie dowodów potwierdzających stwierdzone naruszenie, zebrane podczas kontroli, gdy zwłoka w ich zabezpieczeniu grozi ich utratą lub nieuprawnionym przekształceniem (zmianą) bądź zniszczeniem w celu ich dalszego przekazania uprawnionym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  Częste krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
  Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością;
  Naturalne i sztuczne oświetlenie z temperaturą w pomieszczeniu nie mniejszą niż 18 stopni Celsjusza;
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, fax.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 5 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów: ustawy o transporcie drogowym, ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o systemie oceny zgodności, ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, kodeksu postępowania administracyjnego;
  • Znajomość innych przepisów prawa polskiego, określających uprawnienia kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego;
  • Znajomość prawa wspólnotowego w zakresie transportu drogowego;
  • Kompetencje:
  • Komunikatywność;
  • Myślenie analityczne;
  • Organizacja pracy własnej;
  • Podejmowanie decyzji;
  • Rozwiązywanie problemów.

wymagania dodatkowe

 • Kurs specjalistyczny II stopnia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego zakończony egzaminem złożonym z wynikiem pozytywnym
 • Znajomość programów komputerowych – arkusze kalkulacyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających ww. doświadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami niezbędnymi.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  10-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.25.2016.0308.

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego. Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.