Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw rozbudowy systemu zarządzania K-GESUT
 • Wydziale Mapy Zasadniczej oraz GESUT w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje założenia architektoniczne, analityczne, techniczne oraz wymagania funkcjonalne produktów z rozbudową systemu zarządzania K-GESUT, integracją i standaryzacją baz danych oraz systemów w zakresie Projektu K-GESUT, w tym opracowuje specyfikacje techniczne, plany wdrożeniowe, plany testów
 • Bezpośrednio współpracuje z wykonawcami zewnętrznymi zamówień publicznych związanych z rozbudową systemu zarządzania K-GESUT, integracją i standaryzacją baz danych oraz systemów w zakresie Projektu K-GESUT (w tym uczestniczy w odbiorach i testach produktów).
 • Uzgadnia z jednostkami administracji publicznej warunki techniczne i organizacyjne związane z rozbudową systemu zarządzania K-GESUT, integracją i standaryzacją baz danych oraz systemów w zakresie Projektu K-GESUT.
 • Prowadzi dokumentację techniczną Projektu K-GESUT, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.
 • Przygotowuje oraz przeprowadza, przy współpracy z komórką zamówień publicznych, postępowania o udzielenie zamówień publicznych, w celu dostawy towarów i zakupu usług dla Projektu K-GESUT.
 • Współpracuje z zespołami Projektów ZSiN Faza II i CAPAP w zakresie wymagań i utrzymania produktów IT.
 • Współpracuje z zespołami Projektów ZSiN Faza II i CAPAP w ramach Zespołu Rada Architektury.
 • Opracowuje modele utrzymania wyników Projektu K-GESUT.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  Praca w terenie (kontrole i odbiory).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
  Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze.
  Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
  Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy polegającej na wykonywaniu pomiarów i obliczeń geodezyjnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość technologii informatycznych oraz zagadnień technicznych i administracyjnych wykorzystywanych przy budowie systemów teleinformatycznych.
  • Znajomość narzędzi do prowadzenia w systemach teleinformatycznych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i mapy zasadniczej.
  • Umiejętność posługiwania się językiem UML.
  • Umiejętność posługiwania się narzędziem Enterprise Architect.
  • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.
  • Praktyczna znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych.
  • Umiejętność redagowania pism urzędowych.

wymagania dodatkowe

 • Znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2.
 • Samodzielność, odpowiedzialność.
 • Systematyczność, dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • inne kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i zdobyte kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  29-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  Wspólna 2
  00-926 Warszawa

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
  Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania).
  Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
  Kandydaci i kandydatki niespełniający wymagań formalnych są informowani o odrzuceniu ofert, w miarę możliwości na bieżąco, jednak nie później niż bezpośrednio po opublikowaniu wyniku naboru.
  Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
  W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 661 8280 lub 8354.