Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia
 • w Biurze Obsługi Urzędu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń na rok budżetowy i następny, z uwzględnieniem wysokości świadczeń z tytułu uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych i innych należności finansowych wynikających ze stosunku pracy w celu zapewnienia właściwego gospodarowania funduszem wynagrodzeń oraz monitorowania wykonania budżetu na wynagrodzenia.
 • Inicjuje i obsługuje proces opisywania i wartościowania stanowisk pracy, dokonuje formalnej weryfikacji projektów opisów stanowisk, zapoznaje pracowników z opisami stanowisk i wynikami wartościowania, w celu zapewnienia właściwego i zgodnego z prawem i procedurami wewnętrznymi przebiegu prac nad opisywaniem i wartościowaniem stanowisk pracy w Urzędzie.
 • Inicjuje, koordynuje i uczestniczy w realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie, monitoruje postępy realizacji wskazanych w programie priorytetów i działań w celu właściwej organizacji procesu zarządzania ludzkimi w Urzędzie.
 • Obsługuje proces naborów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi.
 • Obsługuje proces nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy i wprowadzenia nowego pracownika do Urzędu oraz obsługuje wnioski o zgodę na dodatkowe zatrudnienie, wnioski o awans lub zmianę wymiaru czasu pracy, w celu zapewnienia prowadzenia spraw pracowniczych w zgodności z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi.
 • Prowadzi administracyjną obsługę spraw sądowych, w szczególności przed sądami pracy, postępowań wyjaśniających przed organami zewnętrznymi w celu zapewnienia prawidłowości i adekwatności udzielanych informacji.
 • Uczestniczy w procesie legislacji poprzez inicjowanie i opracowywanie projektów, opiniowanie, udział w uzgadnianiu przepisów i procedur wewnętrznych oraz opiniowanie i udział w uzgodnieniach dotyczących zewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw pracowniczych w celu zapewnienia aktualności prawa wewnętrznego z prawem powszechnie obowiązującym w tym zakresie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
  – Praca w warunkach narażenia na stres.
  – Praca wymagająca dyspozycyjności.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  – Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
  – Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednej, innej kondygnacji budynku.
  – Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
  – Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
  Brak pomieszczeń sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub administracyjne lub nauki polityczne lub psychologia lub socjologia.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego w komórce kadrowej, w tym 2 lata w administracji publicznej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Bardzo dobra znajomość przepisów ustaw o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wraz z przepisami wykonawczymi.
  • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, w tym Kodeksu pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych.
  • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
  • Umiejętności analityczne.
  • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.

wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Umiejętność obsługi komputerowych systemów kadrowo – płacowych.
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność, odpowiedzialność.
 • Systematyczność, dokładność.
 • Asertywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.)

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa

  z dopiskiem: „Ogłoszenie nr 180854 – główny specjalista, BO/K/4”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
  Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania).
  Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
  Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
  W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.