Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw architekta ds. systemów informatycznych GUGiK (SIG)
 • Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Tworzenie i rozwój architektury zgodnie z pryncypiami Architektury Korporacyjnej oraz nadzór nad prowadzeniem Architektury i utrzymywaniem Repozytorium w zakresie Architektury SIG.
 • Zapewnianie zgodności Produktów poszczególnych systemów z pryncypiami Architektury Korporacyjnej oraz spójności działań w obszarze architektonicznym i analitycznym oraz zarządzanie dokumentacją architektoniczną, w tym zarządzanie i aktualizacja standardów i produktów zgodnie z pryncypiami Architektury Korporacyjnej.
 • Realizacja prac architektonicznych w projekcie CAPAP, w tym m.in. analiza potrzeb i korzyści interesariuszy, monitorowanie i analiza procesów biznesowych, tworzenie i aktualizacja dokumentacji.
 • Udział w przygotowaniu wymagań technicznych, dokumentacji technicznej i architektonicznej, na potrzeby uruchomienia postępowań o zamówienia publiczne w zakresie zadań związanych z budową i udostępnianiem usług w oparciu o Produkty SIG.
 • Współpraca z wykonawcami oraz nadzorowanie wykonywanych przez nich zadań w zakresie architektury systemów w celu prawidłowej realizacji umów zawartych w ramach rozbudowy systemów, produktów i usług SIG.
 • Przygotowanie architektury dla systemu CAPAP oraz planu wdrożeniowego produktów projektu CAPAP i nadzór nad jego wykonaniem w celu koordynacji procesów wdrażania poszczególnych produktów projektu.
 • Współpraca z Biurem Obsługi Projektu w zakresie zarządzania konfiguracją i jakością produktów, komunikacją, ryzykiem.
 • Opracowuje zasady bezpieczeństwa i zasady ich implementacji w procesy utrzymania rezultatów projektów współfinansowanych ze środków UE (zgodnie z Architekturą SIG), w celu zminimalizowania ryzyka dostępu do danych przez podmioty nieuprawnione.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
  – Praca w warunkach narażenia na stres.
  – Wyjazdy służbowe.
  – Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • − Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  − Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
  – Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze.
  – Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
  – Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne, geoinformatyczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie w analizie wymagań biznesowych oraz projektowaniu rozwiązań informatycznych i/lub doświadczenie z zakresu realizacji projektów informatycznych wykorzystujących środki unijne; min. 2 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Przeszkolenie w zakresie zarządzania projektami
  • Przeszkolenie w zakresie zarządzania wymaganiami
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Znajomość metodologii tworzenia analiz
  • Znajomość notacji UML
  • Wiedza z zakresu zarządzania wymaganiami oraz zarządzania zmianą
  • Znajomość pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych
  • Znajomość przepisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
  • Znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych
  • Znajomość metodyki projektowania architektury systemów informatycznych zapewniającej kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą
  • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole
  • Samodzielność, odpowiedzialność

wymagania dodatkowe

 • zarządzanie systemami informatycznymi w oparciu o ITIL
 • umiejętność opracowywania modelu danych wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi
 • zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE 2
 • doświadczenie w zbieraniu i tworzeniu specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych
 • Umiejętność posługiwania się metodą do szacowania rozmiaru oprogramowania – COSMIC (metoda używana do szacowania rozmiaru oprogramowania przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii)
 • Umiejętność posługiwania się narzędziem Enterprise Architect (narzędzie stosowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii do zarządzania wymaganiami i architekturą systemów informatycznych)
 • Umiejętność projektowania systemów informatycznych, w tym systemów klasy GIS
 • Doświadczenie w zarządzaniu i tworzeniu procesów biznesowych w standardzie BPMN
 • Doświadczenie w projektowaniu architektury systemów zorientowanych na usługi (SOA), systemów o wysokiej wydajności i niezawodności, systemów wykorzystujących bazy danych, systemów wykorzystujących szynę usług

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe/staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.)

Termin składania dokumentów:

  19-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 180719 – główny specjalista IZ/BRSIG/CAPAP/8”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
  Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania).
  Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
  Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
  W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.