Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw dostosowania danych do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach i tworzenia ZSIN
 • w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania objęte projektem ZSIN – faza II związane z dostosowaniem danych EGiB oraz RCiWN do wymagań ZSIN, w tym przygotowuje projekty wniosków i opisów przedmiotu zamówienia dotyczących zamówień publicznych, w szczególności weryfikuje pod względem merytorycznym dokumenty przetargowe oraz uczestniczy w postępowaniach o udzielenie zamówienia.
 • Nadzoruje wykonawców zamówień dot. dostosowania danych objętych projektem ZSIN – Faza II oraz współpracuje z organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w celu zapewnienia terminowej realizacji zobowiązań zamawiającego oraz wdrożenia ZSIN. Wspiera proces zarządzania ryzykiem, jakością, komunikacją i konfiguracją w Projekcie ZSIN- Faza II.
 • Przygotowuje projekty stanowisk Głównego Geodety Kraju dotyczące stosowania przepisów ustawyPrawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w zakresie dotyczącym realizacji projektu ZSIN-Faza II.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych w celu zapewnienia ich koordynacji z wymaganiami i funkcjonalnościami ZSIN.
 • Nadzoruje publikowanie danych zdeponowanych w Centralnym Repozytorium w ramach projektu ZSIN-Faza II oraz nadzoruje sposób wykorzystania narzędzi do udostępniania danych.
 • Współdziała i monitoruje inicjatywy regionalne dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu zapewnienia ich komplementarności z projektem ZSIN-Faza II.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
  – Praca w warunkach narażenia na stres.
  – Wyjazdy służbowe.
  – Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  – Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
  – Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze.
  – Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
  – Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w obszarze ewidencji gruntów i budynków, w tym nie mniej niż 2 lata w administracji geodezyjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami powiązanymi.
  • Bardzo dobra znajomość standardów technicznych dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz nieruchomości.
  • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Znajomość zagadnień dotyczących projektów finansowanych ze środków UE.
  • Samodzielność i odpowiedzialność.
  • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.
  • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość metodyk zarządzania projektami PRINCE 2.
 • Posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji w zakresie 1 i 2.
 • Znajomość języka SQL.
 • Znajomość narzędzi klasy GIS.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość standardu UML 2.0.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.)

Termin składania dokumentów:

  17-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 180790 – główny specjalista KN/EGB/ZSIN/3.4”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
  Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania).
  Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
  Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
  W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.