Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw kontroli wewnętrznej
 • w Samodzielnym Stanowisku Pracy do spraw Kontroli Wewnętrznej w Biurze Obsługi Urzędu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • identyfikacja obszarów potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu w celu sporządzenia planu kontroli wewnętrznych,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli,
 • wykonywanie zadań związanych z kontrolą realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • • przygotowanie informacji i analiz ze wskazaniem propozycji działań doskonalących w kontrolowanych obszarach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Współpraca z pracownikami okręgowych urzędów miar i okręgowych urzędów probierczych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Pomieszczenie biurowe znajduje się w miejscu nieprzystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w przeprowadzeniu kontroli lub audytu w tym przynajmniej 1 rok w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość krajowych i międzynarodowych standardów kontroli i zarządzania ryzykiem,
  • dobra znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności uregulowań dotyczących: finansów publicznych, służby cywilnej, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ochrony informacji niejawnych,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • umiejętność skutecznego komunikowania się,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność analizowania dostępnych informacji,
  • odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu kontroli wewnętrznej lub audytu,
 • ukończenie aplikacji kontrolerskiej w NIK,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia dostępu do informacji niejawnych.

Termin składania dokumentów:

  30-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Elektoralna 2
  00-139 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko głównego specjalisty w Samodzielnym Stanowisku Pracy do spraw Kontroli Wewnętrznej – nie otwierać”.

Inne informacje:

  – kandydaci spełniający wzmagania formalne zostaną poinformowani o przyjętych w naborze metodach i technikach selekcji oraz terminie/-ach poszczególnych etapów,
  – dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
  – kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej,
  – dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane,
  – po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych będą komisyjnie zniszczone,
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
  – wzór oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl w zakładce „Praca w GUM”,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581-94-41.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim.