Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw utrzymania w sprawności instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych oraz obsługi transportowej urzędu
 • w Wydziale Administracyjno-Technicznym Biura Obsługi Urzędu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-139 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie instalacji elektrycznych w tym niskoprądowych,
 • przygotowanie i nadzór nad realizacją zleceń i umów przez wykonawców z potwierdzeniem wykonania zadań, uczestnictwo w odbiorach robót,
 • aktywne uczestnictwo w procedurach przetargowych związanych z realizacją inwestycji i remontów,
 • rozliczanie rzeczowe i finansowe prowadzonych prac wraz z ewidencją i archiwizacją dokumentów
 • nadzorowanie prac wynikających z bieżących potrzeb Urzędu, wykonywanych przez pracowników warsztatowych,
 • opracowywanie i weryfikacja planów rzeczowo-finansowych zadań realizowanych w Wydziale,
 • prowadzenie spraw związanych z BHP w stosunku do nadzorowanych pracowników,
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy kierowców i obsługi transportowej Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Współpraca z pracownikami okręgowych urzędów miar i okręgowych urzędów probierczych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Pomieszczenie biurowe znajduje się w miejscu nieprzystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku technicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze eksploatacji, remontów i budowy instalacji elektrycznych również niskoprądowych w tym kontroli dostępu, ppoż. oraz alarmowych w obiektach użyteczności publicznej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość organizacji i funkcjonowania administracjipublicznej w szczególności uregulowań dotyczących: służby cywilnej, zamówień publicznych oraz prawa budowlanego,
  • uprawnienia budowlane elektryczne,
  • umiejętność obsługi komputera pracującego w środowisku Windows; (umiejętność pracy w programach Microsoft Office),
  • umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu podległych pracowników,
  • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  02-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Elektoralna 2
  00-139 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko głównego specjalisty w Biurze Obsługi Urzędu – Wydział Administracyjno-Techniczny – nie otwierać”.

Inne informacje:

  – kandydaci spełniający wzmagania formalne zostaną poinformowani o przyjętych w naborze metodach i technikach selekcji oraz terminie/-ach poszczególnych etapów,
  – dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
  – kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej,
  – dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane,
  – po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych będą komisyjnie zniszczone,
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
  – wzór oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl w zakładce „Praca w GUM”,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581-94-00.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim.