Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Biurze Nadzoru

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności kontrolnych w okręgowych i obwodowych urzędach miar, kontrola działalności podmiotów, którym Prezes GUM udzielił zezwoleń lub upoważnień,
 • wykonywanie kontroli przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej będących w użytkowaniu,
 • monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
 • współpraca z wydziałami nadzoru okręgowych urzędów miar oraz jednostkami administracji publicznej w zakresie wymiany informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli,
 • analiza dokumentów z kontroli, protokółów, (projektów) wystąpień pokontrolnych, wpływających skarg i przygotowywanie okresowych raportów przestrzegania przepisów ustawy Prawo o miarach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • kontrola prawidłowości działania punktów legalizacyjnych,
 • przygotowywanie planów kontroli oraz sporządzanie sprawozdań i okresowych informacji o ich realizacji oraz udział w opracowywaniu standardów i wytycznych dot. wykonywania zadań kontrolnych przez terenowe organy administracji miar,
 • prowadzenie samochodu służbowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w biurze oraz w terenie. Praca wymaga częstych wyjazdów służbowych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o kontroli w administracji rządowej, Prawo o miarach, Kodeks postępowania administracyjnego, o swobodzie działowości gospodarczej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
  • umiejętność przejrzystego formułowania wypowiedzi w piśmie i mowie,
  • znajomość działania terenowych organów administracji miar oraz obowiązujących w nich wewnętrznych uregulowań,
  • komunikatywność oraz umiejętność współpracy w grupie,
  • umiejętności analityczne,
  • asertywność i odporność na stres,
  • prawo jazdy kategorii B,

wymagania dodatkowe

 • roczne doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli,
 • ukończone szkolenie z zakresu przeprowadzania kontroli przez organy administracji publicznej,
 • znajomość ustaw: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks wykroczeń, o systemie tachografów cyfrowych, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • podstawowa znajomość baz SQL i formułowania zapytań SQL-owych,
 • dobra znajomość programu Access.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy,
 • kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego,
 • kopia zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu przeprowadzania kontroli przez organy administracji publicznej,
 • kopia aktualnego zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu testów psychotechnicznych,

Termin składania dokumentów:

  18-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Elektoralna 2
  00-139 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko głównego specjalisty w Biurze Nadzoru – nie otwierać”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim.

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl w zakładce „Praca w GUM”.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 581 94 27.