Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Sekcji Nadzoru Systemów Krytycznych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 58

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • projektowanie, budowanie (wykonywanie prac programistycznych) i wdrażanie informatycznych systemów krytycznych Policji, spójnie z przyjętą strategią rozwoju IT,
 • zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie, a także sprawowanie nadzoru nad wdrożonym oprogramowaniem i dokonywanie niezbędnych modyfikacji,
 • opracowywanie koncepcji architektury i techniki informatycznej dla systemów krytycznych Policji,
 • nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury serwerowej,
 • dokonywanie optymalizacji procesów związanych z wydajnością infrastruktury informatycznej oraz konfiguracji systemów krytycznych,
 • uczestniczenie w wyznaczaniu kierunków modyfikacji systemów krytycznych oraz proponowanie zmian w tym zakresie,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami dot. systemów krytycznych oraz współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną KGP w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych,
 • współpraca ze specjalistami z dziedziny IT – pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizowanych przedsięwzięć.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), w przypadku wystąpienia awarii – konieczność przyjazdu do pracy w godzinach nocnych i święta,
  – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
  – zagrożenie korupcją: udział w pracach komisji przetargowych związanych z kosztownymi projektami, dostęp do wrażliwych informacji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – budynek wyposażony w windę towarową, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 3,800 kwoty bazowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z ww. kierunków.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 5 lat doświadczenia w pracy w zakresie tworzenia systemów i rozwiązań teleinformatycznych i/lub doświadczenie w utrzymaniu systemów i rozwiązań teleinformatycznych i/lub doświadczenie w zakresie architektury rozległych systemów teleinformatycznych i/lub doświadczenie programistyczne,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • znajomość technologii baz danych MS SQL, MySQL i PostgreSQLi,
  • bardzo dobra znajomość SQL oraz PL/SQL,
  • wiedza w zakresie budowania raportów bazodanowych,
  • znajomość technologii Oracle, znajomość języka UML oraz narzędzi wspierających procesy analityczne jak Enterprise Architect,
  • wiedza w zakresie WebServices, XML, XSD,
  • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej systemów informatycznych oraz wersjonowaniu kodów źródłowych,
  • zdolności analityczne i umiejętność planowania,
  • kreatywność, samodzielność, operatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
  • bardzo dobra organizacja pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność argumentowania, planowania strategicznego.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • doświadczenie w programowaniu obiektowym z wykorzystaniem środowiska MS.NET (C++, C#), Eclipse (Java), JDeveloper (Java);
 • praktyczna znajomość technologii Oracle ADF, ADF Business Components, ADF Faces;
 • znajomość języków PHP, CSS, HTML, znajomość języka Java, Javascript;
 • znajomość frameworków Hibernate i Spring 5;
 • znajomość technologii IBM Lotus Workflow 7;
 • posiadanie wiedzy z zakresu audytu teleinformatycznego;
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • praktyczna znajomość technologii Oracle Service Bus;
 • znajomość zagadnień SOA, znajomość narzędzi SVN oraz CVS.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „główny specjalista/BŁiI-SNSK/BKGP 19/15”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – ocena złożonych dokumentów,
  – test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/