Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziale Wsparcia Programistycznego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • 02-520 Warszawa,
  ul. Wiśniowa 58

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie analiz, projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych w Policji poprzez definiowanie wymagań biznesowych, w tym szacowanie i analizowanie kosztów dla projektowanych systemów i rozwiązań informatycznych Policji, wybierając, wykorzystując i dostosowując do potrzeb Policji dostępne rozwiązania,
 • opracowywanie koncepcji rozwiązań informatycznych dla systemów Policji, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych,
 • analizowanie i ocenianie kierunków rozwoju oraz wskazywanie wytycznych i standardów dot. systemów teleinformatycznych w Policji,
 • współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, instytucjami pozapolicyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizowanych projektów dot. systemów informatycznych,
 • opracowywanie analiz ryzyka dot. wdrożenia nowych, modyfikacji lub utrzymywania już istniejących systemów informatycznych Policji, opracowywanie propozycji działań zaradczych oraz zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powołanych w związku z realizowanymi projektami w zakresie systemów informatycznych, współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi KGP w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
  - zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - naturalne i sztuczne oświetlenie,
  - wymuszona pozycja ciała,
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  - budynek wyposażony w windę towarową, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 3,290 kwoty bazowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu zarządzanie i/lub ekonomia lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 5 lat doświadczenia w zakresie planowania, projektowania i realizacji systemów i rozwiązań teleinformatycznych,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, zrozumienie dokumentacji technicznej,
  • doświadczenie w realizacji projektów,
  • zdolności analityczne i umiejętność planowania,
  • kreatywność, samodzielność,
  • umiejętność koordynowania,
  • bardzo dobra organizacja pracy,
  • operatywność, inicjatywa, zaangażowanie,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność negocjacji,
  • umiejętność planowania strategicznego.

wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2), umożliwiająca swobodne komunikowanie się oraz udział w ewentualnych spotkaniach z partnerami zagranicznymi,
 • znajomość zagadnień dotyczących Prawa zamówień publicznych,
 • posiadanie wiedzy z zakresu audytu teleinformatycznego,
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość zagadnień SOA.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „główny specjalista 2/BŁiI-WWP/BKGP 7/16”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  - weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
   – ocena złożonych dokumentów,
  - test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/