Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Sekcji Administratorów Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Policyjnych i Krajowych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • 02-520 Warszawa,
  ul. Wiśniowa 58

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie optymalizacji procesów związanych z wydajnością infrastruktury informatycznej oraz konfiguracji systemu,
 • udział w administrowaniu centralnymi systemami informatycznymi, a w szczególności wymianą informacji pomiędzy KSIP, KCIK i SWD,
 • weryfikowanie procedur administracyjnych w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych Policji,
 • dokonywanie audytu stanu informatyzacji Policji, w tym przeglądu funkcjonujących w organizacji rozwiązań sprzętowych i programowych,
 • dokonywanie analiz strategicznych systemów informatycznych, w tym identyfikowanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych warunkujących działanie systemów; definiowanie wymagań do modernizacji systemów informatycznych Wydziału,
 • zapewnianie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem oraz rozwojem infrastruktury serwerowej,
 • nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania usług oraz systemów IT, w tym m. in. usług centralnego back’upu oraz archiwizacji systemów wirtualizacyjnych,
 • współpraca ze specjalistami z dziedziny IT – pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizacji zawartych umów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), w przypadku wystąpienia awarii – konieczność przyjazdu do pracy w godzinach nocnych i święta,
  - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
  - zagrożenie korupcją (udział w pracach komisji przetargowych związanych z kosztownymi projektami, dostęp do wrażliwych informacji).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - naturalne i sztuczne oświetlenie,
  - wymuszona pozycja ciała,
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  - budynek wyposażony w windę towarową, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 3,072 kwoty bazowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne albo szkoła wyższa bez określonego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 5 lat doświadczenia w administrowaniu systemami informatycznymi,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
  • dobra znajomość zagadnień związanych z macierzami dyskowymi,
  • wiedza z zakresu technologii serwerowych, pamięci masowych, sieci SAN, środowisk wirtualnych, systemów poczty elektronicznej, systemów back’upu, archiwizacji,
  • znajomość rozwiązań oraz technologii w obszarze środowisk serwerowych, pamięci masowych, sieci SAN,
  • zdolności analityczne i prognozowania,
  • kreatywność,
  • samodzielność,
  • bardzo dobra organizacja pracy,
  • operatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
  • zdolności komunikacyjne i interpersonalne w tym nawiązywania kontaktów,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • 3 lata doświadczenia w zakresie projektowania systemów informatycznych,
 • tytuł magistra z dziedziny informatyki,
 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
 • odbycie szkolenia specjalistycznego z zakresu administracji systemami operacyjnymi, bazami danych i serwerami aplikacyjnymi, metodyki zarządzania projektami,
 • przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
 • zdolności analityczne i prognozowania,
 • kreatywność, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne i interpersonalne w tym nawiązywania kontaktów, znajomość technik negocjacyjnych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „główny specjalista 1/BŁiI-WUSIPiK/BKGP 7/16”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  - weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  - ocena złożonych dokumentów,
  - test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/