Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

 • Komendant Główny Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw opiniowania, uzgadniania i opracowywania projektów aktów Unii Europejskiej oraz innych aktów prawnych
 • w Referacie Legislacji Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  02-514 Warszawa
  Al. Niepodległości 100

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych Unii Europejskiej przesyłanych do uzgodnień, ze szczególnym uwzględnieniem zadań, organizacji i funkcjonowania Straży Granicznej;
 • udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów umów międzynarodowych, wdrażających prawo Unii Europejskiej, lub projektów porozumień z podmiotami Unii Europejskiej, w tym opracowywanie projektów wymaganych instrukcji negocjacyjnych i uzasadnień tych projektów, uczestniczenie w negocjacjach, ich współorganizowanie, a także koordynowanie prac dot. wejścia w życie tych umów lub porozumień;
 • analiza prawa Unii Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym funkcjonowania Straży Granicznej oraz przedstawianie wniosków dotyczących zmian w obowiązujących przepisach prawa;
 • opracowywanie informacji, wykazów i zestawień obowiązujących przepisów Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym Straży Granicznej;
 • udział, w zakresie dotyczącym Straży Granicznej, w pracach zespołów dotyczących opracowywania, wdrożenia i stosowania prawa Unii Europejskiej, a także pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej, zespołów roboczych i konsultacyjnych Komisji Europejskiej lub Agencji „FRONTEX” oraz w konferencjach w tych sprawach;
 • informowanie dyrektora Biura lub jego zastępcy o aktualnym stanie prac związanych z dostosowaniem polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej oraz o istotnych inicjatywach i projektach pozostających w związku ze współpracą w ramach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;
 • sporządzanie dla potrzeb Biura, w zakresie posiadanych umiejętności tłumaczenia roboczego projektów aktów prawnych oraz korespondencji z tym związanej, w szczególności w celu weryfikacji ich prawidłowości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu;
  – praca często pod presją czasu;
  – stres związany z kontaktami zewnętrznymi oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz –
  udział w Komisjach Prawniczych, posiedzeniach Podkomisji i Komisji Sejmu i Komisji Senatu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stałe godziny pracy (8.15-16.15). Praca biurowa, wykonywana jest w budynku mieszczącym się w Warszawie przy Al. Niepodległości 100, w pomieszczeniu biurowym, z infrastrukturą budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody. Niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: budynek wyposażony w dźwig umożliwiający dostęp do windy osobom niepełnosprawnym, ale brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks niszczarka, skaner.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej związanej z opracowywaniem aktów prawnych UE.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • język angielski: poziom B2;
  • pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych;
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystywania;
  • umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli;
  • obsługa programów komputerowych.

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność;
 • kreatywność;
 • umiejętności analityczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

Termin składania dokumentów:

  01-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa
  z dopiskiem „oferta pracy – główny specjalista BP KGSG oraz numer ogłoszenia”

Inne informacje:

  – wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2260 zł netto + dodatek za wysługę lat,
  – dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
  – rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
  – kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
  – przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/korpus_sluzby_cywilnej/

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.