Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

 • Opolski Komendant Wojewódzki Policji w Opolu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw nadzoru inwestycyjno-remontowego branży budowlanej
 • Zespole ds. Inwestycji i Remontów Wydziału Zaopatrzenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2
  45-077 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ocena przydatności terenów i obiektów na cele budowlane z przeznaczeniem na obiekty służbowe.
 • Szacowanie kosztów remontów w zakresie niezbędnym do sporządzenia planów remontowych.
 • Sporządzanie programów inwestycji.
 • Kwalifikacji obiektów do remontu, zakresu remontu i ustalania zakresu niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla jego wykonania.
 • Zapewniania opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sposób zgodny z Prawem Zamówień Publicznych.
 • Przygotowania wniosków do wszczęcia postępowań o zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane oraz udziału w komisjach przetargowych.
 • Sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 • Przygotowania i udziału w czynnościach odbiór gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kontakty z jednostkami garnizonu opolskiego, wykonawcami robót budowlanych oraz projektantami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca na terenie województwa, na terenie budów lub obiektów, będących w trakcie remontów.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe branży budowlanej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego pracy związanej z uprawnieniami do pełnienia nadzoru inwestorskiego,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie ustawowych uprawnień do pełnienia nadzoru inwestorskiego branży budowlanej bez ograniczeń,
  • przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • znajomość programu do kosztorysowania NORMA,
  • podstawowa znajomość obsługi programu Auto Cad oraz pakiet Microsoft Office,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli – poufne
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • terminowość,
 • rzetelność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe związane pełnieniem nadzoru inwestorskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzająca przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Korfantego 2
  45-077 Opole

  z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 21 BIP KPRM” i z adresem nadawcy na kopercie

Inne informacje:

  Wynagrodzenie ok. 3600 zł brutto.

  Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  1) Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone.
  2) Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze są niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji.
  Oferty te mogą zostać odebrane osobiście przez kandydata przed upływem tego terminu.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Dodatkowe informacje: (0-77) 422-25-02. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz www.dsc.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.