Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

 • Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Laboratorium Kryminalistycznym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
  ul. Dąbrowskiego 30
  35-036 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów
 • Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
  Plac Śreniawitów 1
  35-032 Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie badań i opracowywanie opinii kryminalistycznych z zakresu biologii i genetyki sądowej w celu realizacji zleceń organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 • uczestniczenie w czynnościach procesowych realizowanych na miejscach zaistniałych zdarzeń w celu profesjonalnego wsparcia techników kryminalistyki przy ujawnianiu i zabezpieczaniu śladów biologicznych,
 • realizacja audytów wewnętrznych w celu oceny zgodności z założonymi ustaleniami i wymaganiami norm oraz potwierdzenia skuteczności działania systemu zarządzania jakością,
 • wdrażanie nowych metod badawczych oraz doskonalenie procedur w celu ulepszenia jakości pracy laboratorium i podniesienia poziomu zadowolenia klienta,
 • uczestniczenie w testach biegłości w celu potwierdzenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • odpowiedzialność za ewidencję oraz ilość odczynników chemicznych w pracowni biologii w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań,
 • przygotowywanie materiałów archiwalnych w celu sprawnego i terminowego przekazywania ich do składnicy akt KWP w Rzeszowie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych w laboratorium.
  Praca poza laboratorium – oględziny miejsc zdarzeń.
  Procedury określają tryb działania, jednakże często istnieje konieczność dostosowania działań do zmieniających się warunków. zadania wiążą się z przedstawianiem propozycji modyfikacji istniejących procedur oraz oceny korzyści i ryzyka proponowanych zmian. Wymagana jest współpraca przy tworzeniu nowych procedur, określania sposobów ich realizacji oraz planowania ich wdrożenia.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stałe stanowisko pracy znajduje się w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.: brak wind, brak podjazdów. Praca w naturalnym i sztucznym oświetleniu.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku biologia molekularna lub genetyka
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym obsługę urządzeń oraz czytanie i rozumienie literatury przedmiotu,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność i kreatywność,
  • asertywność oraz umiejętność przekonywania,
  • umiejętność konsultacji kwestii drażliwych,
  • sprawna obsługa komputera,
  • ogólna wiedza z zakresu kryminalistki,
  • znajomość podstawowych przepisów dotyczących Korpusu Służby Cywilnej.
  • doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w pracy w laboratorium przy realizacji badań z zakresu biologii i genetyki sądowej.

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą- poufne,
 • przeszkolenie- Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium zgodnego z ISO 17025:2005,
 • przeszkolenie z obsługi: 7500 Real-Time PCR System oraz 3500 HID instrument.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, długość i rodzaj doświadczenia (zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy, kopie dokumentów o wykonaniu zlecenia/dzieła).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Dąbrowskiego 30
  35-036 Rzeszów
  Wydział Kadr i Szkolenia
  budynek A, II piętro, pokój 203

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  W dokumentach aplikacyjnych należy powołać się na numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Oferty niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub złożone/nadesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 8582672.