Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

 • Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw pozyskiwania funduszy unijnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewodzka Policji w Rzeszowie
  ul. Dabrowskiego 30
  35-036 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • identyfikowanie możliwości finansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej projektów związanych z realizacją zadań Policji woj. podkarpackiego oraz koordynowanie i podejmowanie koniecznych działań w celu ich pozyskiwania,
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji projektowej, w tym wniosków aplikacyjnch, również w języku angielskim w celu pozyskiwania środków pomocowych na potrzeby KWP w Rzeszowie,
 • współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi KWP oraz jednostkami terenowymi zaangażowanymi w proces realizacji inwestycji (działań) współfinansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz koordynowanie zadań związanych z prawidłowym przygotowaniem projektu,
 • współpraca w kwestiach formalnych z komórkami organizacyjnymi KGP oraz innymi podmiotami właściwymi w sprawach pozyskiwania i wykorzystywania funduszy z UE np.: Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej, Ministerstwa, inne jednostki administracji publicznej, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje,
 • tworzenie założeń do planu budżetu związanych z zapewnieniem finansowania i współfinansowania opracowywanych projektów w celu umożliwienia realizacji projektu,
 • inicjowanie i prowadzenie kontaktów roboczych i formalnych z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz instytucji pośredniczących w ramach aplikowania i realizowania poszczególnych projektów w celu zapewnienia odpowiedniej ich realizacji,
 • inicjowanie działań mających na celu pozyskiwanie partnerów zewnętrznych współuczestniczących w działaniach polegających na pozyskiwaniu środków pomocowych w celu skompletowania dokumentacji projektowej oraz nawiązania współpracy przy realizacji i rozliczaniu projektu,
 • tworzenie aktów prawnych wewnętrznego kierowania oraz korespondencji służbowej, także w języku obcym w celu realizowania zadań służbowych oraz umożliwienia sprawnej realizacji założeń poszczególnych projektów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca polega na realizacji zadań zespołu ds. pozyskiwania funduszy pomocowych związanych z wyszukiwaniem możliwości składania wniosków aplikacyjnych, organizacji procesu realizacji projektów, przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych oraz innych źródeł, a także samodzielnego podejmowania inicjatyw w tym zakresie. Końcowe rozwiązania inicjowane są w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym. Od pracownika oczekuje się przedstawienia własnych rozwiązań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu przy monitorze ekranowym.
  Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim np.: brak wind, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie prawa, ekonomii, europeistyki, stosunków międzynarodowych lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami, administracji w Unii Europejskiej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B 2
  • znajomość przepisów z zakresu Ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość Ustawy o zamówieniach publicznych, ogólnych przepisów z zakresu prawa unijnego,
  • znajomość Ustawy o Policji,
  • umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • komunikatywność,
  • znajomość obsługi programów Windows.
  • minimum półtora roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie C 1
 • łatwość formułowania myśli, zdolności analityczne,
 • powyżej 1 roku doświadczenia w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, świadectwa pracy, kopie dokumentów o wykonaniu zlecenia/dzieła)
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (minimum – poziom B 2)
 • wszelkie dokumenty załączone do oferty wystawione w języku obcym winny być tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Dąbrowskiego 30
  35-036 Rzeszów
  budynek A, II piętro, sekretariat Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  W dokumentach aplikacyjnych należy powołać się na numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Oferty niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub złożone/nadesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 8582672.