Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Oddziale Certyfikacji i Planowania Strategicznego w Wydziale Certyfikacji i Budżetu Urzędu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych przez podmioty zewnętrzne, a szczególności: wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonania robót elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej,
 • reprezentowanie Urzędu jako inwestora na budowie w celu sprawowania kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę lub zakresem zgłoszenia robót elektrycznych i elektroenergetycznych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, weryfikowanie protokołów odbiorów inwestycji i remontów; weryfikowanie faktur, a także dokonywanie rozliczeń,
 • koordynowanie i monitorowanie na bieżąco właściwej pracy instalacji elektrycznych w obiektach Urzędu, w szczególności utrzymania ciągłości zasilania serwerowni, systemu SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy), agregatu prądotwórczego i urządzeń nieprzerywalnego zasilania energią,
 • uczestniczenie w sporządzaniu propozycji planu inwestycji wraz z określeniem ich zakresu oraz oszacowaniem kosztu w celu ich racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na inwestycje w Urzędzie ,
 • sporządzanie wniosków o uzyskanie odpowiednich pozwoleń, opinii i uzgodnień wymaganych w toku procesu budowlanego,
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych elektrycznych i elektroenergetycznych i ich przekazaniu do użytkowania,
 • uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizacji inwestycji i remontów konserwatorskich w zakresie prac elektrycznych i elektroenergetycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zagrożenie korupcja, częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pracodawca w pracy biurowej zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego.
  W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
  Część pomieszczeń higieniczno – sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni. Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe o specjalności: elektryczna i elektroenergetyczna.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych – potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń- potwierdzone kserokopiami dokumentów,
  • przynależność do (właściwej dla miejsca zameldowania) Izby Inżynierów Budownictwa,
  • umiejętność pracy na komputerze,
  • znajomość prawa budowlanego,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, KPA oraz struktur administracji publicznej,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • systematyczność,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wydział Certyfikacji i Budżetu Urzędu
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska


Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: 4 000 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych
  Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie http://bip.malopolska.pl/muw/Article/id,254962.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.