Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw systemów telekomunikacyjnych SPR
 • w Wydziale Systemu Powiadamiania Ratunkowego Departamentu do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radom
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Centrum Techniczne Systemu Powiadamiania Ratunkowego
  ul. Traugutta 57
  26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań związanych z eksploatacją systemu telekomunikacyjnego SPR, w tym w szczególności jego utrzymaniem technicznym i bieżącą konserwacją.
 • Współpraca z podmiotami systemu powiadamiania ratunkowego i podmiotami współpracującymi z tym systemem, monitorowanie stanu pracy sieci i systemów telekomunikacyjnych SPR.
 • Wdrażanie i współpraca przy ulepszaniu pełnej funkcjonalności systemu telekomunikacyjnego SPR.
 • Przygotowanie i aktualizacje procedury postępowania w sytuacji awarii w odniesieniu do rozwiązań technicznych stosowanych w systemach telekomunikacyjnych.
 • Opracowywanie i współpraca przy weryfikacji wymagań technicznych i zaleceń dotyczących działania systemów telekomunikacyjnych SPR i SWD PRM oraz analizowanie funkcjonowania technicznego SPR.
 • Realizacja zadań związanych z ewidencją telekomunikacyjnych zasobów technicznych SPR, w celu określenia kosztów ich utrzymania technicznego.
 • Uczestnictwo w realizacji zadań wynikających z umów dla usług zewnętrznych SPR, w tym w szczególności umów dotyczących systemów telekomunikacyjnych.
 • Udział w tworzeniu statystyk ruchowych oraz ich ocenie, w celu prognozowania rozwoju systemu powiadamiania ratunkowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  Stres związany z odpowiedzialnością za szybkie usunięcie awarii krytycznego systemu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: windy, drzwi oraz ciągi komunikacyjne umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki lub telekomunikacji lub elektroniki lub elektryki
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami telekomunikacyjnymi;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość budowy funkcjonowania sieci TCP/IP, sieci LAN/WAN;
  • wiedza z zakresu zarządzania urządzeniami sieciowymi;
  • wiedza na temat urządzeń i systemów PABX;
  • wiedza z zakresu bezpieczeństwa systemów teletransmisyjnych;
  • znajomość rozwiązań technicznych i metod ochrony systemów teletransmisyjnych;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność organizacji pracy własnej;
  • umiejętność skutecznego komunikowania się;
  • zdolność analizy i syntezy informacji.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub realizacja zadań dla podmiotów sektora publicznego z zakresu utrzymania systemów telekomunikacyjnych;
 • przeszkolenie z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • wiedza z zakresu funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) i posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Główny specjalista ds. systemów telekomunikacyjnych SPR/6.1”

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej: http://mac.bip.gov.pl w zakładce „o nas” – „informacje o naborach”.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone
  w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://mac.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 556 84 74.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.