Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw realizacji zadań w zakresie II osi PO PC
 • w Wydziale Strategii i Analiz Departamentu Koordynacji Funduszy Europejskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współudział w określaniu założeń kierunków oraz celów strategicznych i modelu interwencji, w tym przygotowywanie stanowisk w zakresie ew. zmian Programu, zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, katalogu wydatków kwalifikowalnych oraz przygotowywanie stanowisk w zakresie harmonogramu naborów, założeń konkursów, kryteriów oceny i dokumentacji konkursowej;
 • udzielanie wnioskodawcom i beneficjentom wsparcia merytorycznego dotyczącego praktycznych aspektów realizacji projektów w ramach II osi PO PC, w tym w ramach prowadzonej inicjatywy help desk. Współpraca z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za realizację PO PC oraz beneficjentów, a także udział w roboczych spotkaniach międzyresortowych, konferencjach i seminariach;
 • współpraca w zakresie świadczenia pomocy prawnej dla wnioskodawców i beneficjentów oraz w sprawowaniu merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem prowadzonej przez wykonawców zewnętrznych asysty prawnej i technicznej;
 • współpraca w opracowywaniu opinii i stanowisk na potrzeby Ministra Cyfryzacji jako przewodniczącej Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Uczestnictwo w inicjatywach związanych z wykonywaniem kompetencji Ministra Cyfryzacji, w szczególności w rządowych programach rozwoju cyfrowego państwa usługowego oraz rozwoju cyfrowej gospodarki;
 • prowadzenie monitoringu realizacji projektów oraz analizy realizacji projektów, w szczególności w odniesieniu do II osi PO PC w oparciu o Lokalny System Informatyczny, a także współpraca w zakresie opracowywania założeń rozwoju, utrzymania i wykorzystania Lokalnego Systemu Informatycznego;
 • udział w przygotowywaniu stanowisk na Komitet Monitorujący PO PC;
 • uczestniczenie w przygotowaniu prac Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach II osi PO PC;
 • wykonywanie zadań związanych z aktywnym i efektywnym nadzorem Ministra Cyfryzacji nad CPPC w sposób uwzględniający założenia Polityki Nadzorczej MC, w szczególności w oparciu o prowadzenie kompleksowej analizy funkcjonowania ww. jednostki oraz zlecanie lub prowadzenie kontroli w niezbędnym zakresie, a także analizę wyników kontroli zewnętrznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
  Zagrożenie korupcją;
  Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach;
  Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w tym 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze zarządzania lub pośredniczenia w zarządzaniu Programem Operacyjnym współfinansowanym z funduszy europejskich
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa europejskiego i krajowego w obszarze funduszy europejskich i Funduszu Spójności, w szczególności rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
  • znajomość wytycznych i procedur dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz podziału zadań pomiędzy Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
  • znajomość zasad prowadzenia kontroli w administracji rządowej, standardów kontroli, metodologii oraz metod prowadzenia kontroli;
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy o Radzie Ministrów;
  • znajomość zasad prowadzenia kontroli systemowej;
  • umiejętność organizacji pracy własnej;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność skutecznego komunikowania się;
  • zdolność analizy i syntezy informacji.

wymagania dodatkowe

 • wyższe prawnicze lub studia podyplomowe w zakresie funduszy europejskich lub audytu;
 • doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku pracy lub w zakresie zarządzania zespołem;
 • doświadczenie zawodowe w sporządzaniu procedur, planów, sprawozdań, protokołów/informacji/zleceń z kontroli, prowadzeniu monitoringu projektów lub Programu;
 • szczegółowa znajomość zasad planowania i organizowania naborów, w tym sporządzania dokumentacji konkursowej oraz oceny wniosków o dofinansowanie i podpisywania umów o dofinansowanie, a także całego cyklu życia projektu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) i posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Główny specjalista/WSA/DKFE/MC”


Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 556 84 74.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.