Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • (samodzielne stanowisko ds. kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego) w Biurze Kontroli i Audytu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli projektów w celu weryfikacji rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu. Opracowywanie protokołów i zaleceń z przeprowadzonych kontroli. Analizowanie zastrzeżeń zgłaszanych do protokołu kontroli przez kierowników jednost. kontrolowanych. Monitorowanie wykonania zaleceń pokontr.Reprezent.urzędu na zewn.–kierownik Zesp.kontrolującego
 • Przekazywanie do Instytucji Zarządzającej PO KL i PO WER informacji o ujawnionych nieprawidłowościach zgodnie z system raportowania o nieprawidłowościach.
 • Koordynowanie kontroli zewnętrznych prowadzonych w IP MEN (w ramach PO KL i PO WER).
 • Uczestnictwo w przygotowaniu Rocznego Planu Kontroli w oparciu o analizę ryzyka, sporządzanie sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli oraz okresowej analizy ryzyka.
 • Koordynowanie kontroli na zakończenie realizacji projektów na dokumentacji dostępnej w siedzibie IP MEN (w ramach PO WER).
 • Przygotowywanie decyzji o zwrocie środków.
 • Przygotowywanie dokumentów i materiałów w ramach współpracy z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej PO KL i PO WER, Komisji Europejskiej oraz innych uprawnionych podmiotów w zakresie kontroli działań z obszaru edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Dyspozycyjność.
  Prowadzenie kontroli na zewnątrz.
  Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy: komputer i inne urządzenia biurowe,
  – możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, schodołaz do ewentualnego wykorzystania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w administracji publicznej w zakresie przeprowadzania kontroli projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, procedur, wytycznych dotyczących zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE w ramach PO KL 2007-2013 i PO WER 2014-2020,
  • znajomość przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja i obowiązki członków korpusu służby cywilnej),
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, nadzwyczajnych trybów postępowania (wznowienia, nieważności decyzji i uchylenia oraz zmiany decyzji) oraz załatwiania skarg i wniosków,
  • samodzielność,
  • umiejętność argumentowania,
  • odporność na stres,
  • umiejętność współpracy,
  • dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych, audytu, kontroli,
 • ponad 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzania kontroli projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 • ponad 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze oświaty,
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych tj: wykształcenie, staż pracy, w przypadku deklaracji ich spełnienia (np. kopie świadectw pracy, referencji, zakresów czynności, opisów stanowisk i innych zaświadczeń, kopie dyplomów),
 • kopie dokumentów potwierdzających pożądaną znajomość jęz. angielskiego lub stosowne oświadczenie, w przypadku takiej znajomości.

Termin składania dokumentów:

  04-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 55
  al. J. Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy: BKA, główny specjalista, BKA/SS/KEFS/3”)

Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
  Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP MEN, w zakładce „Praca” ”wzory oświadczeń do naboru”, hiperłącze: Praca/Wzory oświadczeń do naboru
  Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Zachęcamy do składania cv w formacie Europass – http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 34-74-738 lub 34-74-170.