Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • w Wydziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie testów mechanizmów zabezpieczeń, weryfikowanie przestrzegania zasad i standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • administrowanie centralnymi systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego, monitorowanie i obsługiwanie zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • opracowywanie na podstawie anglojęzycznej dokumentacji, wdrażanie, rozwijanie i nadzorowanie przestrzegania rozwiązań technicznych oraz standardów i procedur w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • udział w monitorowaniu stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych na poziomie określonym w modelu usługowym oraz w dokumentacji bezpieczeństwa,
 • opracowywanie analiz, raportów w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i ochrony informacji,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych oraz w opracowywaniu specyfikacji technicznych dla postępowań przetargowych związanych z udzieleniem przez ministerstwo zamówień publicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Narażenie na korupcję w związku z udziałem w pracach komisji przetargowych realizujących zakupy w obszarze teleinformatycznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań,
  • znajomość urządzeń Firewall,
  • znajomość zagadnień z zakresu PKI,
  • znajomość metod wykrywania i postępowania z podatnościami systemów IT,
  • znajomość zagadnień technicznych z zakresu sieci LAN/WAN i systemów operacyjnych Linux/Windows,
  • znajomość zagadnień architektury systemów informatycznych,
  • znajomość norm z zakresu grupy bezpieczeństwa informacji ISO 27000,
  • umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań,
  • umiejętność analizowania informacji,
  • umiejętność skutecznej komunikacji.

wymagania dodatkowe

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 • przeszkolenie w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 • przeszkolenie w zakresie sieci i systemów operacyjnych Windows/Linux,
 • przeszkolenie CCNA,
 • przeszkolenie RedHat Enterprise Security,
 • przeszkolenie CEH,
 • przeszkolenie ITIL v. 3.,
 • znajomość technologii i produktów z zakresu bezpieczeństwa IT,
 • znajomość technik przełamywania zabezpieczeń w systemach IT i metod ich przeciwdziałania w obszarze kompetencyjnym pracownika.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowo wymaganego doświadczenia i przeszkolenia.

Termin składania dokumentów:

  29-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2016/012/DB

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.