Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw rewizji finansowej
 • w Zespole Kontroli Jakości Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w imieniu Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), sporządzanie protokołów kontroli oraz weryfikowanie realizacji zaleceń pokontrolnych
 • uczestniczenie, jako obserwator, w kontrolach przeprowadzanych przez Krajową Komisję Nadzoru (KKN), a także branie udziału we wspólnych kontrolach inicjowanych przez organy nadzoru publicznego z państw trzecich w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
 • analizowanie raportów z kontroli podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przeprowadzanych przez KKN wraz z załączonymi dokumentami (protokołem kontroli, wystąpieniem pokontrolnym, wnioskami do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego – KRD oraz zastrzeżeniami do protokołu kontroli wniesionymi przez kontrolowany podmiot)
 • przedstawianie propozycji rozstrzygnięć dotyczących procesu kontroli i działań pokontrolnych
 • udział w pracach Europejskiej Grupy Kontroli Jakości (EAIG) w zakresie kontroli jakości badania w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, przedstawianie stanowiska KNA oraz sporządzanie sprawozdań z posiedzeń wraz z rekomendacjami dotyczącymi wypracowanych przez EAIG rozwiązań w zakresie systemu zapewnienia jakości badania
 • przygotowywanie projektów opinii oraz innych dokumentów w związku z otrzymanymi informacjami, wnioskami i skargami dotyczącymi wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów oraz działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
 • analizowanie uchwał i innych dokumentów KKN w zakresie kontroli jakości wykonywania zawodu biegłego rewidenta i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
 • opracowywanie projektów rocznych sprawozdań oraz analiz, w części dotyczącej funkcjonowania systemu zapewnienia jakości badania

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Zagrożenie korupcją, krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czynniki te występują na stanowisku pracy w związku z przeprowadzaniem kontroli w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz prezentowaniem stanowiska KNA na posiedzeniach EAIG, a także uczestniczeniem we wspólnych kontrolach inicjowanych przez organy nadzoru publicznego z państw trzecich w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w badaniu sprawozdań finansowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie
  • posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki organizacyjnej
  • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości
  • znajomość przepisów z zakresu rewizji finansowej
  • znajomość przepisów z zakresu postępowania kontrolnego
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
  • umiejętność interpretacji i analizy przepisów
  • umiejętność analizowania informacji
  • umiejętność argumentowania

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z przeprowadzaniem kontroli w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • pożądana kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wskazanego w ogłoszeniu dodatkowego doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów:

  09-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/093/DR

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.