Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw nadzoru właścicielskiego
 • w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 4

Adres urzędu

  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów i sporządzanie informacji dla potrzeb Kierownictwa i innych organów zewnętrznych oraz analizowanie programów restrukturyzacji sporządzonych i realizowanych przez nadzorowane podmioty,
 • reprezentowanie interesów oraz uprawnień Skarbu Państwa jako właściciela akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego,
 • wnioskowanie do Kierownictwa Ministerstwa o akceptację rekomendacji w sprawie określenia sposobu głosowania na zgromadzeniach spółek przez pełnomocników MGMiŻŚ,
 • współpraca z zarządami spółek oraz reprezentantami Skarbu Państwa w radach nadzorczych,
 • informowanie o nieprawidłowościach w pracy organów spółek lub przedsiębiorstw wraz z rekomendacją działań zapobiegawczych lub sanacyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej związanej z nadzorowanymi podmiotami,
 • wykonywanie w stosunku do przedsiębiorstw państwowych czynności władczych oraz kontrolnych określonych ustawą o przedsiębiorstwach państwowych z dnia 25.08.1981 r.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
  – krajowe i zagraniczne delegacje służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

  Inne
  – praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z nadzorem właścicielskim lub w dziedzinach z zakresu zarządzania podmiotami gospodarczymi.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość kodeksu spółek handlowych,
  • znajomość ustawy o przedsiębiorstwach państwowych,
  • rzetelność,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy związanej z nadzorem właścicielskim lub w dziedzinach z zakresu zarządzania podmiotami gospodarczymi

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DNW-2/16

Inne informacje:

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49