Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw polityki przedsiębiorczości i innowacyjności
 • w Wydziale Polityki Innowacyjności w Departamencie Innowacji i Przemysłu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie analiz dotyczących stanu innowacyjności gospodarki i funkcjonowania przedsiębiorstw, tworzenie programów w zakresie polityki przedsiębiorczości i innowacyjności, monitorowanie przebiegu ich realizacji
 • prowadzenie prac analitycznych i przygotowywanie dokumentów w zakresie metod i instrumentów wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności
 • opracowywanie analiz statystycznych dot. przedsiębiorczości i innowacyjności oraz analiza wpływu zaprojektowanych instrumentów na zmiany kluczowych wskaźników
 • współpraca na szczeblu UE w kształtowaniu europejskiej polityki gospodarczej w zakresie polityki przedsiębiorczości i innowacyjności oraz współpraca z innymi instytucjami (OECD, ONZ) w zakresie ww. tematyki

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe. Prezentowanie stanowiska resortu na posiedzeniach grup roboczych Komisji i Rady UE, organów OECD i ONZ, podczas posiedzeń zespołów międzyresortowych czy spotkań z partnerami społecznymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca biurowa przy komputerze
  • miejsce pracy: II piętro, w budynku 6 wind, z których jedna posiada drzwi o szer. 90 cm (pozostałe 80 cm); drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szer. 90 cm, brak progów
  • na poziomie parteru 2 toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym jedna przy wejściu głównym (drzwi – 90 cm szer., bez drzwi wewnętrznych), pozostałe toalety nie w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. 80 cm)
  • brak podjazdu przy wejściu głównym od strony Pl. Trzech Krzyży, wjazd umożliwiający poruszanie się na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Wspólnej, ewentualnie wjazd na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Żurawiej – wjazd na poziom dziedzińca wewnętrznego wymaga pokonania wzniesienia o wysokości 220 cm na długości 17 m (naturalna pochylnia o nachyleniu ok. 13 %); przed wejściem do budynku prowadzącym do holu głównego podjazd o dł. 430 cm i szer. 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie tematyki przedsiębiorczości i innowacyjności
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu polityki gospodarczej kraju oraz zagadnień związanych z polityką przedsiębiorczości i innowacyjności
  • znajomość otoczenia systemowego, regulacyjnego i instytucjonalnego działalności gospodarczej i innowacyjnej w Polsce i w UE
  • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
  • umiejętność zarządzania projektami
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • komunikatywność, w tym umiejętności z zakresu wystąpień publicznych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • min. roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne”
 • znajomość języka francuskiego/niemieckiego na poziomie B1
 • wiedza z zakresu: zasad planowania strategicznego, zasad funkcjonowania administracji krajowej i instytucji UE

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
 • ew. kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • ew. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka francuskiego/niemieckiego na poziomie B1
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DIP-66”
  Dok. można przesłać lub składać w MG w kancelarii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt. 8.15 -16.15).


Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym publikacje ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Gospodarki był niższy niż 6 %.
  Umowa na czas określony – zastępstwo pracownika.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-42-26 lub składając zapytanie w drodze elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mg.gov.pl