Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw własności przemysłowej
 • w Wydziale Prawa Technicznego w Departamencie Innowacji i Przemysłu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca na szczeblu międzynarodowym w kształtowaniu polityki w zakresie własności przemysłowej
 • prowadzenie prac merytorycznych i procedur legislacyjnych związanych z prawem własności przemysłowej, umowami międzynarodowymi oraz wdrożeniem dyrektyw unijnych
 • przygotowywanie stanowiska Polski na temat dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych UE w zakresie własności przemysłowej oraz uczestniczenie w procesie przygotowywania stanowiska Polski na wszystkich etapach procesu decyzyjnego UE
 • realizowanie działań polegających na upowszechnianiu wiedzy o prawie własności przemysłowej wśród przedsiębiorców i opracowywaniu instrumentów wsparcia w zakresie wykorzystania przez przedsiębiorców praw własności przemysłowej
 • branie udziału w kreowaniu i opracowywaniu projektów stanowisk Rządu do toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości spraw w zakresie własności przemysłowej
 • uczestniczenie w realizacji zadań polegających na opiniowaniu projektów dokumentów i aktów normatywnych z zakresu praw własności intelektualnej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca biurowa przy komputerze
  • miejsce pracy: II piętro, w budynku 6 wind, z których jedna posiada drzwi o szer. 90 cm (pozostałe 80 cm); drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szer. 90 cm, brak progów
  • na poziomie parteru 2 toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym jedna przy wejściu głównym (drzwi – 90 cm szer., bez drzwi wewnętrznych), pozostałe toalety nie w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. 80 cm)
  • brak podjazdu przy wejściu głównym od strony Pl. Trzech Krzyży, wjazd umożliwiający poruszanie się na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Wspólnej, ewentualnie wjazd na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Żurawiej – wjazd na poziom dziedzińca wewnętrznego wymaga pokonania wzniesienia o wysokości 220 cm na długości 17 m (naturalna pochylnia o nachyleniu ok. 13 %); przed wejściem do budynku prowadzącym do holu głównego podjazd o dł. 430 cm i szer. 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej lub w kancelarii prawnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość aktów prawa krajowego z zakresu prawa własności przemysłowej, w szczególności: przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawy o orzecznikach patentowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, Regulaminu Pracy Rady Ministrów
  • znajomość umów międzynarodowych dotyczących prawa własności przemysłowej, w szczególności konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej i konwencji o udzielaniu patentu europejskiego
  • znajomość języka angielskiego na poziomie C2
  • umiejętności z zakresu wystąpień publicznych
  • umiejętności analizy i syntezy informacji

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne”
 • znajomość języka francuskiego na poziomie A1
 • znajomość zagadnień dotyczących roli własności przemysłowej w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
 • ew. kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • ew. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka francuskiego na poziomie A1
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DIP- 52”
  Dok. można przesłać lub składać w MG w kancelarii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt. 8.15 -16.15).


Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym publikacje ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Gospodarki był niższy niż 6 %.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-50-27 lub składając zapytanie w drodze elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mg.gov.pl