Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziale Przekształceń Systemowych w Departamencie Polityki Przestrzennej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6,
  00-928 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • j.w.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie analiz obecnego stanu w zakresie systemu planowania przestrzennego, sposobu i warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów mających wpływ na ład przestrzenny, kształtowanie się struktur przestrzennych, koszty funkcjonowania systemu, jak również analiz wpływu funkcjonowania systemu na procesy inwestycyjne i ich bezpieczeństwo
 • opracowywanie rozwiązań w zakresie systemu planowania przestrzennego, w tym regulacji innych ustaw mających wpływ na ład przestrzenny, kształtowanie się struktur przestrzennych, opracowywanie rozwiązań zmniejszających koszty funkcjonowania systemu, zmniejszających obciążenie administracyjne przedsiębiorców i obywateli
 • dokonywanie analiz projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektów ustaw mających wpływ, tak pośredni, jak i bezpośredni, na ład przestrzenny i kształtowanie struktur przestrzennych, w tym udział w pracach nad zewnętrznymi aktami prawnymi w celu wypracowania właściwych rozwiązań prawnych
 • udzielanie odpowiedzi na indywidulane pytania, w tym zapytania posłów i senatorów, interpelacje posłów i senatorów, wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich
 • udział w przygotowaniu przez Departament opracowań dotyczących systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym informacji zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa dotyczących najczęściej zadawanych pytań
 • dokonywanie opracowań graficznych dotyczących systemu planowania przestrzennego, w szczególności dotyczących zobrazowania rozwiązań proponowanych w projektach aktów normatywnych na potrzeby bieżących działań oraz przygotowywanych aktów prawnych
 • udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, jak również przekazywanie informacji o toczących się pracach, czy celach przyjętych rozwiązań i sposobach wykonywania przepisów prawa których celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – nietypowe godziny pracy
  – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
  – wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych
  – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w obszarze urbanistyki, architektury lub zagospodarowania przestrzennego
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze urbanistyki, architektury lub zagospodarowania przestrzennego, na poziomie lokalnym lub regionalnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • znajomość problematyki polityki przestrzennej
  • znajomość przepisów związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym
  • umiejętności analityczne
  • kreatywność
  • rzetelność i terminowość
  • umiejętność współpracy
  • skuteczna komunikacja
  • zorientowanie na osiąganie celów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DPP-6”, można przesłać lub złożyć w siedzibie MIiB w Kancelarii Głównej w godzinach 8:15 – 16:15.

Inne informacje:

  Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Budownictwa.
  Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mib.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
  Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej http://mib.bip.gov.pl w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 630-16-25.