Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Biurze Administracyjnym w Wydziale Inwestycji i Remontów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie inwestycji i remontów, w tym bieżąca analiza potrzeb w zakresie inwestycji i prac remontowych oraz udział w tworzeniu planów zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • przygotowanie i realizacja inwestycji i remontów;
 • monitorowanie i kontrola stanu technicznego obiektów Ministerstwa;
 • uczestniczenie w planowaniu wydatków oraz w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie właściwości Wydziału;
 • obsługa i ewidencja finansowo-księgowa, w tym weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna dowodów księgowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 •  obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe;
   praca pod presją czasu;
   organizacja/prowadzenie spotkań/negocjacji/ustalanie warunków umów;
   praca mobilna tj. praca wymagająca częstego poruszania się po terenie nieruchomości zarządzanych przez Ministerstwo oraz praca biurowa w pokoju wieloosobowym;
   nietypowe godziny pracy – praca wymagająca okresowego pełnienia nadzoru nad robotami po godzinach pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy urzędu;
   stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  praca na terenie nieruchomości oraz praca przy komputerze oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
   brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych
   węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
   wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
   szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
   winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego przy planowaniu, przygotowaniu i realizacji inwestycji i remontów, w tym co najmniej rok w udzielaniu zamówień publicznych na roboty budowlane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych,
  • wiedza z zakresu planowania i prowadzenia procesów inwestycyjno – budowlanych,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • skuteczna komunikacja,
  • umiejętności analityczne,
  • umiejętność współpracy,
  • rzetelność i terminowość,
  • zorientowanie na osiąganie celów.

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych,
 • uprawnienia budowlane do projektowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania i nadzorowania robót budowlanych lub do projektowania.

Termin składania dokumentów:

  24-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: BA 79

Inne informacje:


  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. 22 273 72 49.