Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw Public Relations
 • w Centrum Informacyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje oraz odpowiada za realizację kampanii informacyjnych i promocyjnych dotyczących bieżących działań ministerstwa.
 • Przygotowuje materiały prasowe oraz inne materiały literackie i graficzne (reklamy, teksty promocyjne, etc.) związane z polityką informacyjną ministerstwa.
 • Zbiera materiały wyjściowe, opracowuje, a następnie redaguje teksty publikowane na stronie MKiDN.
 • Dba o relacje z mediami i interesariuszami MKiDN, inicjuje, opracowuje i realizuje działania komunikacyjne.
 • Wspomaga organizację konferencji prasowych oraz innych wydarzeń z udziałem kierownictwa ministerstwa.
 • Realizuje inne zadania zlecone przez przełożonych z zakresu zadań Centrum Informacyjnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca pod presją czasu, w razie potrzeby praca poza siedzibą urzędu oraz w nietypowych godzinach. – podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
  – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie telefoniczne, mailowe
  –organizacja spotkań, praca wymagająca dyspozycyjności

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na parterze,
  – narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  – pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
  Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe kierunek humanistyczny
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego zarządzania zespołem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze media/ agencja PR,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
  • kompetencje: Rzetelność, Zorientowanie na osiąganie celów, Gotowość do doskonalenia zawodowego, Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, Umiejętność współpracy, Pozytywne podejście do klienta, Skuteczna komunikacja, Podejmowanie decyzji,
  • Znajomość przepisów: Prawo prasowe, Prawo autorskie, Ustawa o służbie cywilnej.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obsługi programu Power Point, obsługa CMS,
 • znajomość języka rosyjskiego, niemieckiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl

Termin składania dokumentów:

  15-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-574 jmoscicka@mkidn.gov.pl

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozptrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa).
  Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl