Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie i prowadzenie współpracy w obszarach nauka i szkolnictwo wyższe z wybranymi partnerami zagranicznymi,
 • prowadzenie obsługi delegacji zagranicznych wizytujących MNiSW i przygotowywanie wizyt członków Kierownictwa za granicą, obejmujące opracowanie zagadnień merytorycznych oraz działania o charakterze organizacyjnym,
 • opracowywanie projektów umów i porozumień międzynarodowych oraz programów lub protokołów wykonawczych do tych umów, listów intencyjnych i innych dokumentów w zakresie należącym do właściwości ministra; branie udziału w ich negocjowaniu i podpisywaniu, sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,
 • przygotowywanie i prezentowanie stanowiska MNiSW w ramach prac gremiów międzynarodowych o charakterze dwu- lub/i wielostronnym,
 • przygotowywanie opracowań dotyczących współpracy międzynarodowej w obszarach nauki i szkolnictwa wyższego oraz prowadzenie spraw z zakresu współpracy z zagranicą realizowanej przez uczelnie i jednostki naukowe,
 • opiniowanie projektów umów i porozumień międzynarodowych oraz programów i protokołów wykonawczych do tych umów, opracowywanych z inicjatywy innych organów administracji rządowej, a także innych dokumentów dotyczących prowadzonej przez nie współpracy międzynarodowej,
 • podtrzymywanie kontaktów z przedstawicielami partnerów zagranicznych MNiSW, placówek zagranicznych w RP oraz polskich placówek za granicą,
 • prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń tematów do programów i protokołów wykonawczych do umów międzynarodowych, tj. prowadzenie bazy danych tych tematów, przygotowywanie materiałów do oceny przez właściwe gremia opiniodawcze, organizowanie posiedzeń komisji dwustronnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze współpracy międzynarodowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wraz z aktami wykonawczymi, w szczególności z zakresu współpracy z zagranicą, znajomość prawa międzynarodowego, w szczególności przepisów dotyczących umów międzynarodowych,
  • umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność wystąpień publicznych, umiejętności analityczne, samodzielność i inicjatywa, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz pracy pod presją czasu, umiejętność organizacji pracy, umiejętność obsługi komputerowego pakietu biurowego

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie stosunków międzynarodowych lub europeistyki lub prawa lub politologii,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze badań naukowych lub szkolnictwa wyższego,
 • przeszkolenie w zakresie protokołu dyplomatycznego,
 • znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B2,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość ustawy o Polskiej Akademii Nauk, ustawy o Narodowym Centrum Nauki, ustawy o Naukowym Centrum Badań i Rozwoju

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub innych zaświadczeń potwierdzających w pełni wymagany niezbędny okres oraz obszar doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie, kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków, opisy stanowisk
 • lub inne zaświadczenia potwierdzające w pełni wymagany obszar doświadczenia zawodowego)

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „ogłoszenie nr 181004”)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w plikach do pobrania w zakładce „wymagane dokumenty i oświadczenia” na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-ministerstwie-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego. Osobyspełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Osoby niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomione o przyczynach niezakwalifikowania do kolejnego etapu naboru. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 52 92 735.