Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw merytorycznego wsparcia zadań Dyrektora Generalnego
 • w Kierownictwie Dyrektora Generalnego MON

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie przygotowania i organizacji wizyt, spotkań Dyrektora Generalnego z przedstawicielami urzędów administracji państwowej, organizacji pozarządowych i innymi osobami, w szczególności dotyczących usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej poprzez wymianę dobrych praktyk, a także przygotowanie i realizację wspólnych projektów.
 • Koordynowanie funkcjonowania usług tłumaczeniowych w Ministerstwie Obrony Narodowej, w tym identyfikowanie potrzeb tłumaczeniowych, negocjowanie warunków umów, opracowywanie ich projektów, a także nadzorowanie realizacji zawartej umowy z firmami świadczącymi usługi tłumaczeniowe.
 • Opracowywanie na potrzeby Dyrektora Generalnego analiz, ocen i opinii w sprawach właściwych dla pionu Dyrektora Generalnego, w szczególności z zakresu funkcjonowania komórek i jednostek organizacyjnych, w tym przedkładanie propozycji działań usprawniających lub naprawczych.
 • Koordynowanie przygotowania i uzgadniania ostatecznej wersji stanowisk, koncepcji działania, projektów dokumentów w sprawach pozostających we właściwości kilku komórek organizacyjnych tworzących pion Dyrektora Generalnego.
 • Koordynowanie wdrażania lub udziału Urzędu w programach lub inicjatywach rządowych w obszarze odpowiedzialności Dyrektora Generalnego.
 • Koordynowanie w pionie Dyrektora Generalnego udostępniania na potrzeby organów kontrolnych (w tym NIK, Departament Kontroli) informacji i materiałów niezbędnych dla ww. organów.
 • Koordynowanie udzielania informacji publicznej przez komórki organizacyjne pionu Dyrektora Generalnego.
 • Obsługa organizacyjna Zespołu ds. dokonywania analizy danych w oświadczeniach o stanie majątkowym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zagrożenie korupcją w związku z udziałem w procedurze zamówień publicznych na zakup usług tłumaczeniowych na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda towarowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich – konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe /szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 3 lat doświadczenia w koordynacji kontaktów na szczeblu Kierownictwa w administracji publicznej,
  • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „tajne”,
  • znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  • znajomość: protokołu dyplomatycznego, w tym protokołu wojskowego, struktury organizacyjnej MON,
  • umiejetności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, poszukiwania rozwiązań, dążenia do rezultatu, innowacyjności, komunikacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentów potwierdzających powyżej 3 lat doświadczenia w koordynacji kontaktów na szczeblu Kierownictwa w administracji publicznej (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 3560 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 261 840 515, (22) 261 840 042; (22) 261 840 088, (22) 261 874 554.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.