Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw analizy, projektowania i nadzoru projektów teleinformatycznych
 • w Wydziale Przetwarzania Danych w Departamencie Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpoznawanie dostępnych na rynku technologii ICT, analizowanie ich przydatności i celowości wprowadzenia w obszarze ICT Ministerstwa oraz proponowanie nowych rozwiązań ICT lub rozbudowę istniejących i opracowywanie dla nich wymagań funkcjonalnych, technicznych, organizacyjnych, architektonicznych i efektywnościowych,
 • współpraca z właściwą komórką organizacyjną Ministerstwa w przygotowaniu i prowadzeniu zamówień publicznych w obszarze systemów i narzędzi ICT eksploatowanych w centralnym środowisku przetwarzania danych Ministerstwa, realizowanych w ramach przyznanych środków budżetowych,
 • koordynowanie procesu wdrażania rozwiązań ICT w centralnym środowisku przetwarzania danych Ministerstwie,
 • monitorowanie wdrożonych w centralnym środowisku przetwarzania danych Ministerstwa rozwiązań ICT,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, użytkownikami końcowymi, z podmiotami zewnętrznymi, dostawcami oprogramowania, systemów teleinformatycznych i rozwiązań ICT,
 • opracowywanie uwag do aktów normatywnych dotyczących obszarów ICT w zakresie EESSI oraz EURES w części technicznej oraz uczestniczenie w resortowych, międzyresortowych i europejskich spotkaniach uzgodnieniowych,
 • wspieranie serwisantów i administratorów w zakresie wdrażanych w centralnym środowisku przetwarzania danych Ministerstwa rezultatów projektów teleinformatycznych Ministerstwa.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją na stanowisku pracy. Nietypowe godziny pracy (praca po godzinach pracy urzędu związana z usuwaniem awarii, wykonywaniem czynności, w których wymagany jest brak obecności użytkowników w systemie). Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (hałas i niska temperatura w serwerowni).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Brackiej 4 jest niedostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ICT
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2),
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  • znajomość przepisów z zakresu informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
  • znajomość środowiska wirtualizacyjnego VMware;
  • znajomość zagadnień obszaru bezpieczeństwa systemów ICT;
  • komunikatywność;
  • znajomość obsługi komputera: MS Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu zlecenia/dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy),
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DI-14
  (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

Inne informacje:

  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  ­- weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
  ­- pisemny sprawdzian wiedzy,
  -­ rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferujemy:
  – umowę o pracę, ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.

  Przewidziany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi 2,7.

  Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
  ­- oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
  http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/
  ­- oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
  ­- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
  ­- w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
  ­- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  ­- z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

  Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-94, 22 661-13-14, 22 661-13-63 lub 22 661-13-26.