Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw obsługi płatności i planowania budżetu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
 • w Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rozliczeń Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) we współpracy z Instytucją Pośredniczącą oraz Biurem Budżetu i Finansów Ministerstwa,
 • współpraca z Biurem Budżetu i Finansów w zakresie planowania środków budżetowych na realizację PO PŻ w kolejnych latach oraz prowadzenie analizy wydatkowania środków z uwzględnieniem niezbędnych zmian w budżecie PO PŻ,
 • przygotowywanie części finansowej sprawozdań do Komisji Europejskiej, projektów poświadczeń i zestawień wydatków dla instytucji certyfikującej w ramach PO PŻ,
 • przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie i umów o dotację z instytucją pośredniczącą, projektów wniosków o zapewnienie finansowania i o uruchomienie środków rezerwy celowej,
 • monitorowanie kwot odzyskanych i wycofanych w ramach PO PŻ we współpracy z Instytucją Pośredniczącą i Biurem Budżetu i Finansów w MPiPS oraz zgłaszanie nieprawidłowości w ramach PO PŻ do Ministerstwa Finansów,
 • opiniowanie i proponowanie zmian w zakresie obowiązujących funkcji i procedur w ramach PO PŻ.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się trzy windy i jedna platforma transportowa, które umożliwiają wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w finansowym rozliczaniu i realizowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym 1 rok w finansowym rozliczaniu i realizowaniu projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1),
  • znajomość założeń PO PŻ oraz rozporządzenia Rady UE i Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 2014-2020,
  • znajomość zagadnień i przepisów prawa związanych z funduszami UE,
  • znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, w tym zasad planowania i wykonywania budżetu państwa,
  • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność analizy i syntezy informacji,
  • komunikatywność,
  • obsługa komputera MS OFFICE.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu zlecenia/dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DPS-8
  (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

Inne informacje:

  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  ­- weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
  ­- pisemny sprawdzian wiedzy,
  ­- rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferujemy:
  – umowę o pracę, ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.

  Przewidziany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi 2,6

  Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
  ­- oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
  http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/,
  ­- oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
  ­- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
  – w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
  ­- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  ­- z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

  Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-94, 22 661-13-14, 22 661-13-63 lub 22 661-13-26