Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziale Zarządzania Pomocą Techniczną Biura Pomocy Technicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie podstaw prawnych dotyczących pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w celu zapewnienia istnienia zasad jej wdrażania,
 • uczestnictwo w pracach związanych z przygotowywaniem propozycji zmian do PROW 2014-2020 w części dotyczącej pomocy technicznej w celu zapewnienia prawidłowego jej wdrażania,
 • przygotowywanie, dokonywanie zmian oraz opiniowanie procedur oraz innych dokumentów dotyczących pomocy technicznej PROW 2014-2020, w tym opracowywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu zapewnienia istnienia zasad jej wdrażania,
 • przygotowywanie interpretacji przepisów i odpowiedzi na zapytania dotyczące wdrażania pomocy technicznej, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości instytucji wdrażającej lub beneficjentów pomocy technicznej,
 • ocenianie wniosków o przyznanie pomocy technicznej PROW 2014-2020 złożone przez ARiMR pod względem formalnym i merytorycznym oraz przedstawianie wyników swojej analizy, w celu podjęcia przez Ministra ostatecznej decyzji odnośnie finansowania ww. wniosków,
 • prowadzenie prac związanych ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru nad ARiMR w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem pomocy technicznej PROW 2014-2020, w tym przeprowadzanie kontroli w ARiMR, w celu zapewnienia prawidłowego jej wdrażania,
 • uczestnictwo w kontrolach, audytach i innych badaniach dotyczących pomocy technicznej PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, realizowanych przez podmioty zewnętrzne, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji programów,
 • realizowanie zadań związanych z udzielaniem dotacji celowych z przeznaczeniem na wyprzedzające finasowanie pomocy technicznej, w celu wsparcia procesu wdrażania PROW 2014-2020.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
  – zagrożenie korupcją,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – użytkowanie sprzętu biurowego,
  – praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  – budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • znajomość zagadnień związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  • znajomość acquis communautaire w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
  • znajomość zagadnień związanych z pomocą techniczną w ramach programów finansowanych ze środków EFRROW,
  • znajomość zagadnień związanych z Unią Europejską,
  • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • znajomość podstaw ustawy o Rachunkowości,
  • znajomość ustawy o Finansach Publicznych.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie audytu wewnętrznego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość zasad procedur finansowo-księgowych,
 • znajomość procedur legislacyjnych (legislacja krajowa).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy w administracji publicznej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie audytu wewnętrznego

Termin składania dokumentów:

  14-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
  z dopiskiem: „oferta pracy – Główny Specjalista w PT”.

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Decyduje data wpływu do MRiRW.
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.