Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Zespole Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Komunikacji Biura Pomocy Technicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • uczestnictwo w pracach nad tworzeniem podstaw prawnych określających warunki i tryb przyznawania i wypłaty pomocy technicznej oraz wysokość limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej, a także zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu i opiniowaniu umów dotacji celowych, w celu zapewnienia podmiotom wykonującym zadania KSOW środków niezbędnych do realizacji tych zadań w sposób efektywny i sprawny,
 • uczestnictwo w opracowaniu procedur, wytycznych i poleceń wydawanych przez instytucję zarządzającą PROW 2014-2020 w zakresie dotyczącym KSOW,
 • nadzorowanie działania podmiotu pełniącego funkcję jednostki centralnej KSOW, oraz sprawowanie nadzoru nad jednostkami regionalnymi KSOW pod względem wykonywania zadań KSOW zgodnie z prawem, PROW 2014-2020 oraz planem działania KSOW,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych przekazywanych przez inne komórki organizacyjne MRiRW oraz inne organy, w celu przedstawienia stanowiska Biura Pomocy Technicznej lub stanowiska Ministra,
 • interpretowanie przepisów dotyczących KSOW, w celu wyjaśnienia wątpliwości jednostek i podmiotów zaangażowanych w realizację zadań KSOW oraz zapewnienia jednolitego stosowania tych przepisów i wdrażania tych zadań w całym kraju,
 • uczestnictwo w ocenie informacji półrocznych i dwuletnich sprawozdań z realizacji dwuletnich planów operacyjnych oraz rocznych sprawozdań z realizacji planu działania KSOW w ramach PROW 2014-2020.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
  – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – użytkowanie sprzętu biurowego,
  – praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  – budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 3-letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • znajomość zagadnień i przepisów związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  • znajomość acquis communautaire w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
  • znajomość zagadnień związanych z pomocą techniczną w ramach programów finansowanych ze środków EFRROW.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość zasad procedur finansowo-księgowych,
 • znajomość procedur legislacyjnych (legislacji krajowej),
 • znajomość zagadnień związanych z Unią Europejską,
 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • znajomość podstaw Ustawy o Rachunkowości,
 • znajomość Ustawy o Finansach Publicznych,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania programów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania programów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Termin składania dokumentów:

  30-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
  z dopiskiem: „oferta pracy – Główny Specjalista w PT”.

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Decyduje data wpływu do MRiRW.
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.