Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw skarg, wniosków i petycji
 • w Biurze Audytu i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Skarbu Państwa
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie skargi, wniosków i petycji oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi dla zainteresowanych,
 • obsługa działającego w MSP systemu informacji telefonicznej dla obywatela w ramach wdrożonego przez KPRM projektu pn.: „Inicjatywa dla Obywatela”,
 • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji, sporządzanie protokołów z ich przyjęć oraz sprawowanie nadzoru nad dalszym ich załatwianiem,
 • monitorowanie terminowości udzielania odpowiedzi przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne na skargi, wnioski i petycje kierowane do MSP,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma dotyczące spraw organizacyjnych wpływających do Biura Audytu i Kontroli,
 • prowadzenie obsługi sekretariatu w zastępstwie za nieobecnego pracownika sekretariatu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu. Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym. Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Stanowisko wyposażone w moduł umożliwiający odbieranie rozmów telefonicznych przekazywanych do MSP przez KPRM

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dotyczących administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji Ministra Skarbu Państwa,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych,
  • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, prawa handlowego, ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji,
  • obsługa komputera: środowisko Windows, oprogramowanie biurowe (Office, LEX),
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność prezentacji własnego stanowiska, dyspozycyjność, samodzielność i inicjatywa,
  • umiejętność pracy w zespole i odporność na stres,
  • umiejętność analizowania spraw, samodzielnego rozwiązywania problemów oraz jasnego i logicznego formułowania wniosków i wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej,
  • umiejętność redagowania tekstów i materiałów o charakterze informacyjnym,
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • kopia „poświadczenia bezpieczeństwa” uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  07-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Skarbu Państwa
  Biuro Kadr, pok. 482
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa

  z dopiskiem „oferta na stanowisko głównego specjalisty ds. skarg, wniosków i petycji w Biurze Audytu i Kontroli”

Inne informacje:

  Zachęcamy do udziału osoby niepełnosprawne . Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Obligatoryjnymi etapami naboru jest ocena formalna nadesłanych ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna. Co do zasady, przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzany jest test wiedzy. W zależności od liczby ofert, po analizie formalnej Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić analizę merytoryczną nadesłanych ofert. Po analizie formalnej i ewentualnie merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie postępowania i metodach selekcji telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: tel. (0-22) 695-87-57.