Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw współpracy z polskimi związkami sportowymi sportów olimpijskich
 • w Departamencie Sportu Wyczynowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sportu i Turystyki
  ul. Senatorska 14
  00-082 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca z polskimi związkami sportowymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań zleconych w celu zapewnienia zawodnikom kadry narodowej optymalnych warunków przygotowań i startów w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy i innych zawodach w sportach olimpijskich oraz osiągania przez zawodników wysokich wyników sportowych.
 • Współtworzenie programów określających warunki, jakie muszą spełnić pzs i inne podmioty ubiegające się o dofinansowanie przygotowań zawodników kadry narodowej do udziału we współzawodnictwie sportowym oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo, w celu zapewnienia zawodnikom optymalnych warunków szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym.
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań zleconych polskim związkom sportowym i innym podmiotom, poprzez m.in. opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań publicznych, akceptację zmian zakresów rzeczowo-finansowych w kalendarzach sportowych, przyjmowanie sprawozdań z realizacji zadań zleconych, w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań.
 • Przygotowywanie informacji, analiz i ocen dotyczących realizacji programów przygotowań olimpijskich oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo, w tym m.in. projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, w celu sporządzania materiałów informacyjnych i sprawozdawczych dla kierownictwa resortu.
 • Opiniowanie wniosków oraz przygotowywanie projektów decyzji Ministra w celu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych członków kadry narodowej oraz opiniowanie wniosków w celu przyznawania nagród i odznaczeń państwowych i resortowych dla zawodników, trenerów i działaczy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz projektów pism z zakresu czynności wykonywanych w toku postępowania administracyjnego dotyczących spraw związanych ze stanowiskiem pracy w celu rozstrzygnięcia sprawy i wydania decyzji administracyjnej.
 • Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach, walnych zjazdach polskich związków sportowych oraz imprezach sportowych (delegacje krajowe i zagraniczne) w zakresie właściwości departamentu w celu wymiany informacji i prezentacji działań departamentu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca samodzielna wykonywana na terenie Ministerstwa oraz poza Ministerstwem (np. wyjazdy służbowe). Realizacja obowiązków służbowych na stanowisku będzie wymagać systematycznej współpracy z pracownikami komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz kontaktów z klientami zewnętrznymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, będzie wymagać okresowego przemieszczania się na terenie całego Ministerstwa i poza nim.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, spełniającym wymagania dla pomieszczeń stałej pracy. W zakresie obowiązków służbowych pracownika występuje obsługa stanowiska komputerowego, faksu, skanera i innych urządzeń biurowych – w pomieszczeniu macierzystym pracy. Praca na tym stanowisku w zdecydowanej części jest pracą przy monitorze z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych. Warunki architektoniczno-budowlane i techniczne budynków, w tym pomieszczeń pracy, pomieszczeń ogólnodostępnych i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych: jeden z dwóch budynków użytkowanych przez Ministerstwo posiada windę osobową do transportu pionowego, natomiast drugi – nie posiada. Oba budynki nie posiadają podjazdów dla osób niepełnosprawnych a na wyposażeniu znajdują się dwa urządzenia umożliwiające transport wózków inwalidzkich po schodach. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Niektóre pomieszczenia pracy wyposażone są w instalację klimatyzacyjną. Pozostałe w wentylację grawitacyjną i naturalną.

  Inne
  -brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu kultury fizycznej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kultury fizycznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa sportowego,
  • znajomość struktur organizacyjnych w sporcie,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • komunikatywność,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętności analityczne,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.

wymagania dodatkowe

 • 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej,
 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub dyplom menedżera sportu,
 • kreatywność,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze kultury fizycznej (kopie świadectw pracy, zaświadczenia, opisy stanowisk, zakresy obowiązków).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej (kopie świadectw pracy, zaświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub dyplomu menedżera sportu,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (np. certyfikaty językowe, certyfikaty ukończenia kursów i szkoleń),

Termin składania dokumentów:

  02-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sportu i Turystyki
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Senatorska 14
  00-082 Warszawa

Inne informacje:

  Urząd nasz jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Na kopercie i na początku listu motywacyjnego proszę dodać wyraźny dopisek DSW-1/15.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów osoba, która złożyła ofertę, może odebrać swoje dokumenty.
  W naborze będą stosowane w szczególności następujące techniki i metody naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, o czym będą powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailem. Kandydatki/Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym poinformowani w ten sam sposób.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 24 47 326.